Báo cáo Phát triển Bền vững (BCPTBV) là bức tranh tổng quát thể hiện các công bố, xem xét và đánh giá lại hoạt động phát triển bền vững của SSI theo định hướng chiến lược đối với các vấn đề phát triển bền vững. 


Năm 2019 là năm thứ 3 Công ty lập BCPTBV độc lập tham chiếu theo các tiêu chuẩn của Hướng dẫn lập Báo cáo Phát triển Bền vững - Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI) – phiên bản mới nhất GRI Sustainability Reporting Standards. Đây là phiên bản có chuẩn mực quốc tế cao nhất liên quan đến việc lập BCPTBV, được nâng cấp và cấu trúc lại từ phiên bản G4 nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện và hiệu quả hơn. Các hoạt động hướng tới sự phát triển bền vững đều được SSI chủ động và tích cực chia sẻ cùng các bên liên quan, nhằm nhận diện các vấn đề được quan tâm. Những vấn đề này tiếp tục được Công ty đánh giá xem xét trong mối tương quan với hoạt động hiện tại, chiến lược phát triển bền vững của Công ty, bối cảnh phát triển bền vững của quốc gia và trên toàn cầu, từ đó xác định các vấn đề trọng yếu thực hiện rà soát, cải tiến cũng như trình bày trong báo cáo. Thông qua đó, Công ty muốn thể hiện nỗ lực công khai, minh bạch trong công bố, đánh giá các đóng góp về mặt kinh tế, môi trường, xã hội; một phần giúp ban lãnh đạo xác định rõ kế hoạch hoạt động vì mục tiêu phát triển bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin của Cổ đông, Nhà đầu tư; góp phần củng cố lòng tin, gia tăng giá trị mang lại cho các bên liên quan; khẳng định uy tín và thương hiệu SSI. 

 

Phạm vi & Ranh giới báo cáo 


Báo cáo Phát triển Bền vững 2019 được lập theo niên độ kế toán, kết thúc vào ngày 31/12/2019. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ số liệu hoạt động thực tế của SSI, tại Hội sở và các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Công ty trên toàn quốc, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019. Các số liệu tài chính trong Báo cáo được dẫn chiếu từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2019.

 

Báo cáo được thực hiện bởi Nhóm phụ trách Báo cáo Phát triển Bền vững SSI, bao gồm các thành viên đến từ một số bộ phận chịu trách nhiệm về các thông tin được đưa ra trong Báo cáo như Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư, Truyền thông, Tài chính – Kế toán, Luật & Kiểm soát Tuân thủ, Thư ký Công ty.  

 

Tiêu chuẩn áp dụng & Nguyên tắc báo cáo 


Báo cáo được lập tuân theo các tiêu chuẩn tại Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI). Cấu trúc báo cáo được trình bày rõ ràng theo 4 nội dung chính:
GRI 100 – Thông tin chung 
GRI 200 – Các tiêu chuẩn kinh tế 
GRI 300 – Các tiêu chuẩn môi trường
GRI 400 – Các tiêu chuẩn xã hội 

 

Báo cáo được xác định theo các nguyên tắc sau: