Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019 của SSI được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua là 3.000.000.000 VNĐ (3 tỷ VNĐ) theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng Cổ đông.

 

Tại thời điểm 31/12/2019, SSI có 06 thành viên HĐQT trong đó Kiêm điều hành 02 người; Không điều hành 04 người. BKS có 03 thành viên không điều hành, trong đó có 01 thành viên là người nội bộ - Bà Lê Cẩm Bình - được bổ nhiệm từ ngày 20/04/2018. 

 

Chế độ thù lao và các khoản lợi ích của thành viên HĐQT/ BKS như sau:

 

Về chế độ tiền thưởng và phúc lợi theo kỳ của thành viên HĐQT và BKS

 

Các thành viên HĐQT kiêm điều hành, các thành viên HĐQT tham gia công việc của Công ty và thành viên BKS cũng nhận được thưởng & phúc lợi các kỳ của quỹ phúc lợi được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

 

Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT và BKS

 

Hiện tại các chế độ chi phí (chế độ sử dụng ô tô của Công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác; chế độ khám sức khỏe định kỳ,…) và các đãi ngộ khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kiêm điều hành, thành viên HĐQT và BKS tham gia vào các công việc của Công ty. Các thành viên HĐQT và BKS còn lại chỉ hưởng chế độ công tác phí (nếu có).

 

Phân bổ ESOP đối với các thành viên HĐQT và BKS

 

Năm 2019 SSI tiếp tục thực hiện chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy những cán bộ nhân viên có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện mua số lương ESOP như sau:

 

 

Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng giám đốc trong năm là 13.126.800.000 VNĐ.