THÔNG TIN CỔ ĐÔNG & QUẢN TRỊ CÔNG TY 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

 

  • Thành viên và cơ cấu của HĐQT, BKS: Thông tin chi tiết về thành viên HĐQT, BKS được trình bày chi tiết tại mục Cơ Cấu Tổ Chức.
  • Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thông tin cụ thể như sau:
  •  

 

CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG

 

Cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán SSI được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán SSI và được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

 

Cổ phiếu: Ngày 25/12/2018, Công ty CP Chứng khoán SSI đã hoàn thành đợt phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Tại ngày 31/12/2018, vốn điều lệ của SSI là 5.100.636.840.000 VNĐ tương ứng 510.063.684 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty không phát hành các loại cổ phần khác ngoài cổ phần phổ thông.

 

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2018 là 893.377 cổ phiếu, tăng so với thời điểm tại ngày 31/12/2017 (214.314 cổ phiếu), do trong năm 2018 Công ty có thực hiện sửa lỗi giao dịch (theo các Công văn chấp thuận của VSD ngày 28/3/2018 và ngày 04/4/2018), mua lại cổ phiếu lô lẻ từ các nhà đầu tư và mua lại cổ phiếu của nhân viên mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã nghỉ việc.

 

Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông của công ty và tỷ lệ sở hữu của người nội bộ được trình bày tại Phụ lục 02 của bản Báo cáo thường niên này. Số liệu được cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

 

Phụ lục 1: Giao dịch của người nội bộ và người liên quan
 
Giao dịch cổ phiếu SSI của người nội bộ và người liên quan tính đến ngày 31/12/2018
 

 

Các giao dịch khác: giao dịch của người nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty

 

Danh sách các bên liên quan có giao dịch trọng yếu với Công ty và mối quan hệ giữa Công ty với các bên liên quan như sau:

 

 

Số dư và các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan tại ngày 31/12/2018 (theo số liệu báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán):

 

 

Phân bổ ESOP đối với các thành viên HĐQT và BKS

 

Trong năm 2018, căn cứ theo Điều 9 Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông, SSI thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy đội ngũ lãnh đạo và những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện mua số lượng cổ phiếu ESOP như sau:

 

 

 

Phụ lục 2: Cơ cấu cổ đông của công ty và tỉ lệ sở hữu của người nội bộ (số liệu được cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

 

Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông

 


Cơ cấu sở hữu theo Cổ đông lớn và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN)

 

 

Cơ cấu cổ đông theo loại cổ phiếu

 

 

 

 

Danh sách chi tiết về sở hữu của người nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin