THÔNG TIN CỔ ĐÔNG & QUẢN TRỊ CÔNG TY 2017

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
  • Thành viên và cơ cấu của HĐQT, BKS: Thông tin chi tiết về thành viên HĐQT, BKS được trình bày chi tiết tại mục Cơ Cấu Tổ Chức.
  • Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thông tin cụ thể như sau:

Năm 2017, HĐQT/BKS cũng đã cử đại diện Công ty tham dự các lớp tập huấn, phổ biến về Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và công ty niêm yết.

  

CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG

Cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã chứng khoán SSI và được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

 

Cổ phiếu: Ngày 22/12/2017, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn đã hoàn thành đợt phát hành 10,000,000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Tại ngày 31/12/2017, vốn điều lệ của SSI là 5.000.636.840.000 VNĐ tương ứng 500.063.684 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty không phát hành các loại cổ phần khác ngoài cổ phần phổ thông.

 

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm:  Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2017 là 214.314 cổ phiếu, giảm so với thời điểm tại ngày 31/12/2016 (238.434 cổ phiếu), do trong năm 2017 Công ty có thực hiện sửa lỗi giao dịch (theo công văn chấp thuận của VSD tại các ngày 23/02/2017 và 01/12/2017).

 

Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông của công ty và tỉ lệ sở hữu của người nội bộ được trình bày tại Phụ lục 02 của bản Báo cáo thường niên này. Số liệu được cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

 

 

Phụ lục 1: Giao dịch của người nội bộ và người liên quan

Tại ngày 31/12/2016

Tỷ lệ được tình trên 500.063.684 cổ phiếu tương đương 100% vốn điều lệ tại ngày 31/12/2017 của Công ty
(*) Bà Hồ Thị Hương Trà không còn là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty từ ngày 13/11/2017

 

Các giao dịch khác: (các giao dịch của người nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

 

 

Số dư và các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan tại ngày 31/12/2017 (theo số liệu báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2017): 

 

 

 

Phân bổ ESOP đối với các thành viên HĐQT và BKS

 

Trong năm 2017, căn cứ theo Điều 5 Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông, SSI thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy đội ngũ lãnh đạo và những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện mua số lượng cổ phiếu ESOP như sau:

 

 

 

Phụ lục 2: Cơ cấu cổ đông của công ty và tỉ lệ sở hữu của người nội bộ (số liệu được cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

 

Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông

 


Cơ cấu sở hữu theo loại hình

 

 

(*) Bao gồm số cổ phần của Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

 

 

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)

 

 

Danh sách chi tiết về người nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin