THÔNG TIN CỔ ĐÔNG & QUẢN TRỊ CÔNG TY

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT

 

- Thành viên và cơ cấu của HĐQT, BKS: Thông tin chi tiết về thành viên HĐQT, BKS được trình bày chi tiết tại mục Báo cáo về hoạt động của thành viên HĐQT, BKS.

- Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thông tin cụ thể như sau:

 

STT

Họ tên

Chức vụ

Số chứng chỉ QTCT

Ngày cấp

1

Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

36 QTCT 21/QĐ-TTNC

12/11/2009

2

Nguyễn Hồng Nam

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

22 QTCT 122/QĐ-TTNC

29/01/2010

3

Ngô Văn Điểm

Thành viên HĐQT

10 QTCT 53/QĐ-TTNC

07/05/2009

4

Bùi Quang Nghiêm

Thành viên HĐQT

29 QTCT 158/QĐ-TTNC

08/09/2009

5

Nguyễn Văn Khải

Trưởng BKS

22 QTCT 123/QĐ-TTNC

29/01/2010

6

Đặng Phong Lưu

Thành viên BKS

50 QTCT 248/QĐ-TTNC

19/9/2013

7

Hồ Thị Hương Trà

Thành viên BKS

18 QTCT 17/QĐ-TTNC

20/01/2010

8

Nguyễn Thị Thanh Hà

Giám Đốc Tài Chính

38 QTCT 21/QĐ-TTNC

12/11/2009

9

Nguyễn Kim Long

Giám Đốc  Luật & KSNB

31 QTCT 96/QĐ-TTNC

30/06/2009

10

Hoàng Thị Minh Thủy

Kế toán trưởng

61 QTCT 96/QĐ-TTNC

30/06/2009

11

Trần Thị Thúy

Trợ lý Tổng Giám Đốc

37 QTCT 21/QĐ-TTNC

12/11/2009

 

Riêng đối với hai thành viên HĐQT là Ông Hironori Oka và Ông Nguyễn Duy Khánh, được ĐHĐCĐ bầu theo nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 23/4/2015, sẽ thu xếp trong thời gian sắp tới, tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định. Hiện nay cũng chưa có khóa đào tạo về quản trị công ty dành cho người nước ngoài tại Việt Nam.

 

Trong năm 2016, HĐQT cũng đã cử đại diện và Thư ký Công ty tham dự, trao đổi và đóng góp ý kiến cho các buổi hội thảo, tọa đàm về quản trị công ty do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các tổ chức trong ngoài nước phối hợp tổ chức. Đặc biệt, công ty đã tham gia chương trình đào tạo về chuẩn mực của Thẻ điểm Quản trị công ty Đông Nam Á do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đồng tổ chức.

 

CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được niêm yết vào giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã giao dịch SSI và được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Cổ phiếu: Đến ngày 31/12/2016, vốn điều lệ của SSI là 4.900.636.840.000 VNĐ được chia thành 490.063.684 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng. Công ty không phát hành các loại cổ phần khác ngoài cổ phần phổ thông.

 

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2016 là 238.434 cổ phiếu, tăng 232.115 cổ phiếu so với thời điểm 31/12/2015 do trong năm 2016 Công ty có thực hiện mua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI và mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động do nghỉ việc.

 

Cơ cấu cổ đông: Chi tiết về cơ cấu cổ đông của công ty và tỉ lệ sở hữu của người nội bộ được trình bày tại Phụ lục 02 của bản Báo cáo Thường niên này. Số liệu được cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

 

Thông tin khác: Giao dịch của người nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan được trình bày tại Phụ lục 01 của bản Báo cáo thường niên

 

Phụ lục 1: Giao dịch của người nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan

Giao dịch cổ phiếu SSI: