Cơ cấu cổ đông của công ty và tỉ lệ sở hữu của người nội bộ

 

Số liệu được cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp

Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông

 

 

Cơ cấu sở hữu theo loại hình

 

 

(*) Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt phát hành cổ phiếu lựa chọn cho người lao động trong công ty vào ngày 23/10/2015 và 15/12/2016. Tổng số cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng tại mục này là 15.000.000 cổ phiếu. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là:

 

 

  • - Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 23/10/2016 đến ngày 22/10/2017: 5.000.000 cổ phiếu

  • - Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 15/12/2016 đến ngày 14/12/2017: 5.000.000 cổ phiếu

  • - Hạn chế chuyển nhượng từ ngày 15/12/2017 đến ngày 14/12/2018: 5.000.000 cổ phiếu

  •  

Danh sách cổ đông đặc biệt

 

 

Danh sách chi tiết về người nội bộ & người được ủy quyền công bố thông tin