CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG

 

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được niêm yết vào giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã giao dịch SSI và được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

 

Cổ phiếu: Đến ngày 31/12/2016, vốn điều lệ của SSI là 4.900.636.840.000 VNĐ được chia thành 490.063.684 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng. Công ty không phát hành các loại cổ phần khác ngoài cổ phần phổ thông.

 

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2016 là 238.434 cổ phiếu, tăng 232.115 cổ phiếu so với thời điểm 31/12/2015 do trong năm 2016 Công ty có thực hiện mua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán tại SSI và mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động do nghỉ việc.

 

Cơ cấu cổ đông: Chi tiết về cơ cấu cổ đông của công ty và tỉ lệ sở hữu của người nội bộ được trình bày tại Phụ lục 02 của bản Báo cáo Thường niên này. Số liệu được cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

 

Thông tin khác: Giao dịch của người nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan được trình bày tại Phụ lục 01 của bản Báo cáo thường niên

 

Phụ lục 1: Giao dịch của người nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan

 

Giao dịch cổ phiếu SSI:

 

Các giao dịch khác: (các giao dịch của người nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

 

 

Số dư và các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan tại ngày 31/12/2016: