HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

 

Thành viên và cơ cấu của HĐQT, BKS: Thông tin chi tiết về thành viên HĐQT, BKS được trình bày chi tiết tại mục Cơ Cấu Tổ Chức.

 

Số lượng thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Thư ký Công ty đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp, thông tin cụ thể như sau:

 

 

 CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG

 

Cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán SSI được niêm yết và giao dịch tại HOSE với mã chứng khoán SSI và được lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

 

Cổ phiếu: Ngày 15/01/2020, Công ty CP Chứng khoán SSI đã hoàn thành đợt phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2019, do đó, số lượng cổ phiếu phát hành này sẽ được ghi nhận vào vốn điều lệ của Công ty vào năm 2020. Tại ngày 31/12/2019, vốn điều lệ của SSI là 5.100.636.840.000 VNĐ tương ứng 510.063.684 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty không phát hành các loại cổ phần khác ngoài cổ phần phổ thông.

 

Giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm: Số lượng cổ phiếu quỹ tại ngày 31/12/2019 là 2.009.008 cổ phiếu, tăng so với thời điểm tại ngày 31/12/2018 (893.377 cổ phiếu), do trong năm 2019 Công ty mua lại cổ phiếu lô lẻ từ các nhà đầu tư và mua lại cổ phiếu của nhân viên mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã nghỉ việc.

 

Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông của công ty và tỷ lệ sở hữu của người nội bộ được trình bày tại Phụ lục 02 của bản báo cáo này. Số liệu được cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/10/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

 

Phụ lục 1: Giao dịch của người nội bộ và người liên quan

 

Giao dịch cổ phiếu SSI của người nội bộ và người liên quan tính đến ngày 31/12/2019

 

 

Các giao dịch khác: (các giao dịch của người nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

 

 

Số dư và các giao dịch trọng yếu của Công ty với các bên liên quan tại ngày 31/12/2019 (theo số liệu báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán):

 

 

 

 

Phân bổ ESOP đối với các thành viên HĐQT và BKS

 

Căn cứ theo Điều 6 Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông, SSI thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy đội ngũ lãnh đạo và những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Đợt phát hành ESOP 2019 hoàn thành vào ngày 15/01/2020. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện mua số lượng cổ phiếu ESOP như sau:

 

 

Phụ lục 2: Cơ cấu cổ đông của công ty và tỷ lệ sở hữu của người nội bộ (số liệu được cập nhật theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/10/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp)

 

Cơ cấu sở hữu theo loại cổ đông

 

(*)Tỷ lệ tính trên tổng vốn điều lệ tương ứng tổng số 510.063.684 cổ phiếu

 

Cơ cấu sở hữu theo cổ đông lớn và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN)

 

(*) Không bao gồm số cổ phần của Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

(**) Bao gồm số cổ phần của Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

(***) Tỷ lệ tính trên tổng vốn điều lệ tương ứng tổng số 510.063.684 cổ phiếu

 

Danh sách cổ đông lớn, cổ đông chiến lược (sở hữu từ 5% vốn CP trở lên)

 

(*) Tỷ lệ tính trên tổng vốn điều lệ tương ứng tổng số 510.063.684 cổ phiếu

 

Danh sách chi tiết về người nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin