Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT & BKS

 

Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2016 của SSI được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 thông qua là 3.000.000.000 VNĐ (3 tỷ VNĐ) theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của ĐHĐCĐ 2016.

Tại thời điểm 31/12/2016, SSI có 06 thành viên HĐQT trong đó Kiêm điều hành 02 người; Không điều hành 04 người. BKS có 03 thành viên, tất cả đều không điều hành.

 

 

Về chế độ tiền thưởng và phúc lợi theo kỳ của thành viên HĐQT và BKS

Các thành viên HĐQT kiêm điều hành, các thành viên HĐQT tham gia công việc của Công ty và thành viên Ban Kiểm soát cũng nhận được thưởng & phúc lợi các kỳ của quỹ phúc lợi được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

 

Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT và BKS

Hiện tại các chế độ chi phí (chế độ sử dụng ô tô của công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác; chế độ khám sức khỏe định kỳ, v.v…) và các đãi ngộ khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kiêm điều hành, thành viên HĐQT tham gia vào các công việc của Công ty. Các thành viên HĐQT và BKS còn lại chỉ hưởng chế độ công tác phí (nếu có)

 

Phân bổ ESOP đối với các thành viên HĐQT và BKS

Năm 2016, SSI thực hiện chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện mua số lượng ESOP như sau:

 

 

Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong năm là 12.097.800.000 VNĐ

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các thành viên HĐQT và BKS xem Phụ lục về cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu của người nội bộ.