Thông tin cổ phiếu & Hoạt động quan hệ nhà đầu tư

 

THÔNG TIN CỔ PHIẾU NĂM 2016

 

 

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

 

 

Thông tin cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên

 

 

Các thông tin chi tiết về cổ đông, giao dịch của người nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan, tỷ lệ sở hữu của người nội bộ sẽ được cung cấp tại phụ lục 01 và 02 của báo cáo này.

 

Tiếp