RỦI RO THANH KHOẢN


Rủi ro thanh khoản xảy ra khi SSI mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đến hạn, không đáp ứng được nhu cầu thanh toán tiền mua chứng khoán của nhà đầu tư sử dụng vốn vay ký quỹ (margin), và chậm trễ hoặc không đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động thanh toán của các nhà đầu tư trên tài khoản họ duy trì tại SSI. Với số lượng khách hàng ngày càng gia tăng qua các năm, lên tới trên 153 nghìn tài khoản giao dịch trên thị trường cơ sở năm 2018, rải rác tại các chi nhánh của SSI tại các thành phố khác nhau đi liền với hàng trăm yêu cầu thanh toán mỗi ngày, SSI phải bảo đảm vận hành hoạt động thanh toán cho nhà đầu tư một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí nhất. Nhằm phục vụ khách hàng được linh hoạt, SSI đã kết nối với hàng chục ngân hàng để quản lý số dư tiền gửi nhà đầu tư bình quân hơn 3.373 tỷ VNĐ trong sự an toàn tuyệt đối. 


Năm 2018, dịch vụ cho vay ký quỹ của SSI tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh, số dư nợ trung bình cả năm tăng 35,6% so với trung bình cả năm 2017 đòi hỏi sự linh hoạt cao độ trong việc cân đối dòng tiền hàng ngày giữa giải ngân (cho vay ký quỹ) kịp thời và sử dụng hiệu quả dòng tiền vào khi Nhà đầu tư trả nợ vay ký quỹ. SSI cũng là Công ty có trạng thái đầu tư chứng khoán lớn nhất thị trường, do đó việc quản lý các khoản đầu tư có thanh khoản thấp cũng đòi hỏi cân đối cơ cấu của nguồn vốn chủ sở hữu một cách hợp lý, sao cho không ảnh hưởng đến nhu cầu tái đầu tư nguồn vốn khi giành được cơ hội đầu tư hiệu quả. Năm 2018 tiếp tục là năm an toàn tuyệt đối của SSI về quản lý thanh khoản, không phát sinh bất kỳ sự cố rủi ro nào. Tỷ lệ vốn khả dụng vẫn luôn luôn duy trì ở mức cao từ 326% đến 490%, cao hơn so với tỷ lệ theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là 180%.

 

 

Thành tựu này được duy trì nhờ một quy trình quản lý dòng tiền hết sức chặt chẽ, trên nguyên tắc chú trọng QTRR thanh khoản một cách đặc biệt và có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các khối tại SSI. Một hệ thống báo cáo thường xuyên và chi tiết được các Bộ phận Nghiệp vụ nắm chắc để kịp thời cập nhật thông tin.

 

 

Năm 2018, để tiếp tục tăng trưởng cho vay giao dịch ký quỹ, SSI đã huy động thêm nguồn vốn kinh doanh từ vay Ngân hàng và phát hành trái phiếu, việc quản trị dòng tiền hiệu quả và an toàn càng phức tạp hơn. Tuy nhiên, SSI luôn duy trì một tỷ lệ hợp lý và cân đối giữa tài sản và nợ, áp dụng nguyên tắc cơ bản của QTRR thanh khoản là đầu tư vào các tài sản có tính thanh khoản.

 

 

RỦI RO HỆ THỐNG & AN TOÀN THÔNG TIN 
 

Hàng năm, SSI rà soát lại Chính sách đảm bảo khả năng hoạt động liên tục (Business Continuity Plan - BCP) của Công ty cũng như triển khai diễn tập cho các lĩnh vực quan trọng. Thông qua việc chuyển đổi sang hệ thống giao dịch chứng khoán cơ sở mới vào năm 2018, BCP đã được chỉnh sửa và cập nhật đáng kể. Hầu hết các lĩnh vực quan trọng đã được diễn tập để kiểm tra khả năng hoạt động liên tục trong năm 2018. Một số vấn đề cụ thể nằm trong kế hoạch cải tiến sẽ triển khai vào những tháng đầu năm 2019.

 

SSI tiếp tục duy trì chính sách cảnh báo liên tục về các vấn đề bảo mật: các dấu hiệu rủi ro về truy cập vật lý, tấn công, và rò rỉ thông tin.

 

Năm 2018, SSI đã phối hợp với một công ty tư vấn quốc tế để rà soát lại toàn bộ hạ tầng và môi trường hệ thống. Mục đích nhằm xem xét và đề xuất các cải tiến dựa trên 3 tiêu chí – tổ chức vận hành; tính ổn định và sẵn sàng; và an ninh bảo mật. SSI đang triển khai nhiều biện pháp tinh chỉnh các chính sách về an ninh bảo mật và các hạng mục khác.

 

Năm nay, SSI cũng trang bị các thiết bị và giải pháp mới phục vụ cho việc kiểm soát rủi ro về bảo mật bao gồm: Hệ thống giám sát an toàn thông tin (SIEM), và Trung tâm Điều hành Bảo mật (SOC), v.v... Những hệ thống này cho phép SSI có các phản ứng kịp thời với các rủi ro về bảo mật trong giai đoạn đầu của các đợt tấn công nhằm tránh mọi thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty.  

 
 
RỦI RO TUÂN THỦ
 
Rủi ro tuân thủ là rủi ro mà Công ty phải đối mặt trong trường hợp Công ty, nhân viên của Công ty vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty, vi phạm các Quy định nội bộ, Quy trình nghiệp vụ, Quy chế, kể cả các Quy định về đạo đức nghề nghiệp. 
 
Phòng ngừa, hạn chế rủi ro tuân thủ được xem là công tác quan trọng của Công ty. Một số biện pháp được Công ty thực hiện nhằm phòng ngừa rủi ro tuân thủ bao gồm:
 
Thiết kế quy trình, bộ máy vận hành có sự kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các cá nhân, bộ phận để tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, hạn chế sự lạm quyền và phát hiện sớm các sai phạm có thể xảy ra
 
Xây dựng các quy trình trên tinh thần phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động. Mỗi nhân viên trong quá trình làm việc đều được khuyến khích chủ động đóng góp xây dựng quy trình mới và sửa đổi các quy trình. Bên cạnh đó, các quy trình nội bộ cũng thường xuyên được kiểm tra, rà soát để đảm bảo cập nhật theo các quy định mới của pháp luật.
 
Nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên. Công tác đào tạo, tuyên truyền về tuân thủ được chú trọng. Việc đào tạo được thực hiện bắt buộc đối với nhân viên mới và triển khai định kỳ trong quá trình làm việc. Nội dung đào tạo bao gồm phổ biến và kiểm tra các quy trình, quy chế hoạt động chung, các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, cũng như các kiến thức pháp luật có liên quan.
 
Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ.
 
Áp dụng kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm quy định của Công ty.
 
Năm 2018, SSI đã thực hiện 42 đợt kiểm soát tại các Bộ phận để kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan. Dựa vào các dữ kiện, đánh giá rủi ro, mục tiêu của các Bộ phận, KSNB SSI sẽ lên chương trình kiểm soát để đảm bảo việc kiểm soát được triển khai toàn diện, khách quan và hạn chế được rủi ro. Kết quả kiểm soát được báo cáo cho Tổng Giám Đốc, Giám Đốc các Khối phụ trách và Bộ phận Luật & Kiểm soát tuân thủ của Công ty để kịp thời xử lý vi phạm, cập nhật, chỉnh sửa quy trình nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu suất công việc. Ngoài ra nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, KSNB SSI định kỳ đã đưa các nội dung về hệ thống KSNB vào chương trình đào tạo.  
 
Song song với hoạt động KSNB, KTNB SSI cũng đã thực hiện 37 cuộc kiểm toán nội bộ trong năm 2018 liên quan đến chứng từ kế toán, thuế và báo cáo tài chính. Hoạt động KTNB đã kịp thời phát hiện các sai sót và đề xuất thực hiện các biện pháp tuân thủ cho Tổng Giám Đốc. Các hoạt động KTNB đã làm tăng hiệu quả quản trị rủi ro tuân thủ cho Công ty. Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và báo cáo tỷ lệ vốn khả dụng của Công ty công bố đều đảm bảo thông tin trung thực, khách quan, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.
 
Công ty duy trì hàng năm tổ chức đào tạo trực tiếp cho toàn bộ nhân viên Công ty về đạo đức nghề nghiệp, kiểm soát nội bộ và phòng, chống rửa tiền. Các bộ phận Tài chính Kế toán cũng được đào tạo cập nhật kiến thức pháp luật kế toán, pháp luật thuế, tham gia các khóa đào tạo, hội thảo do các Cơ quan Quản lý tổ chức v.v…Trong năm 2019, Công ty có kế hoạch tăng cường công tác đào tạo thông qua các hệ thống, kênh đào tạo trực tuyến, nhằm hỗ trợ nhân viên tiếp cận nhanh chóng với các quy định pháp luật và chính sách nội bộ, đồng thời cũng là kênh kiểm tra về trình độ, đạo đức và kỹ năng của nhân viên để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự nhằm phục vụ tốt nhất các nhà đầu tư.
 
Một số rủi ro tuân thủ phát sinh đã được Công ty nhận diện và xây dựng biện pháp kiểm soát trong năm 2018.

Nhờ tăng cường đào tạo nâng cao ý thức tuân thủ, tăng tần suất kiểm soát và kịp thời cập nhật, hoàn thiện quy trình nên trong năm 2018 số lượng vi phạm, sai sót được kiểm soát chặt chẽ và không phát sinh sai sót trọng yếu.

 

Trang trước Trang sau