Hoạt động quản trị rủi ro

 

RỦI RO PHÁP LÝ

 

Rủi ro pháp lý xảy ra cho Công ty trong quá trình chấp hành pháp luật do thay đổi quy định, không tuân thủ đúng quy định hoặc khi phát sinh tranh chấp, kiện cáo, v.v... từ các bên liên quan trong quá trình hoạt động hàng ngày của Công ty. HĐQT công ty đặc biệt coi trọng vấn đề này nên không chấp nhận bất cứ rủi ro nào do việc cố tình vi phạm các quy định pháp lý gây ra.

Năm 2017 sẽ là một năm có nhiều thay đổi quan trọng về khung pháp lý cho doanh nghiệp nói chung và cho TTCK nói riêng, trong đó có việc áp dụng Bộ luật Dân sự năm 2015, sửa đổi Luật Chứng khoán, sửa đổi quy định về quản trị công ty đại chúng và hoạt động của công ty chứng khoán v.v..., các sản phẩm mới được giao dịch như chứng khoán phái sinh, chứng quyền có bảo đảm, v.v…

Để đảm bảo hạn chế rủi ro phát sinh do thay đổi pháp luật hoặc tuân thủ, SSI tổ chức bộ phận Luật với các Luật sư có chứng chỉ hành nghề cũng như sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật của tổ chức tư vấn pháp lý chuyên nghiệp trong trường hợp cần thiết. Bộ phận Luật và các đơn vị tư vấn có trách nhiệm cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận có liên quan; nghiên cứu sự ảnh hưởng của các văn bản pháp luật trong giai đoạn dự thảo sắp được ban hành đến các hoạt động của Công ty để có sự chuẩn bị thích hợp. Bên cạnh đó, bộ phận này cũng chịu trách nhiệm tham gia góp ý dự thảo các văn bản pháp quy có liên quan mật thiết đến hoạt động của Công ty được lấy ý kiến rộng rãi, tham gia các buổi hội thảo, phối hợp cùng các đơn vị trong ngành, thành viên các hiệp hội ngành nghề để góp ý chương trình xây dựng pháp luật, tổng kết các vướng mắc phát sinh từ việc áp dụng các quy định hiện tại để báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đề xuất giải pháp xử lý khả thi.

Các quy trình, quy chế nội bộ của Công ty trước khi được ban hành đều phải được kiểm tra bởi Bộ phận Luật cũng như thường xuyên được rà soát để chỉnh sửa, cập nhật cho phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.

Đa số thành viên HĐQT, thành viên BKS và cán bộ quản lý của Công ty đã tham gia lớp đào tạo về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Tuân thủ pháp luật là một tiêu chí trong bộ đạo đức nghề nghiệp của Công ty được toàn thể Ban Lãnh đạo, Nhân viên Công ty cam kết thực hiện.

 

RỦI RO VỀ MÔI TRƯỜNG

 

Công ty cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tài chính, không sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên nên rủi ro về môi trường đối với Công ty là không đáng kể.

 

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 2017

 

Nằm trong kế hoạch nâng cao năng lực QTRR tại công ty, năm 2016 là năm bản lề với sự hoàn thiện về hệ thống QTRR, tăng trưởng về nhân sự QTRR, cũng như bước đầu cập nhật các chính sách và quy trình khung. Mục tiêu chính của năm 2017 là hoàn thiện hệ thống chính sách, quy trình, hệ thống giám sát và cảnh báo sớm các rủi ro cụ thể cho từng loại rủi ro, bên cạnh đó là triển khai các chính sách và quy trình mới vào thực tế.

 

Với việc tăng trưởng mạnh về quy mô nhân sự cũng như hệ thống mạng lưới chi nhánh, khách hàng, thì công ty phải đối mặt nhiều hơn với các vấn đề liên quan đến rủi ro hoạt động. Chính vì vậy, trọng tâm của năm 2017 là nâng cao hiệu quả của QTRR hoạt động với việc tiến hành các hoạt động đào tạo nâng cao văn hóa về phòng chống rủi ro cho toàn bộ nhân viên với mục tiêu mỗi nhân viên như một nhà QTRR. Song song đó, Bộ phận QTRR sẽ phối hợp với các Bộ phận Kinh doanh, Bộ phận Nghiệp vụ để xây dựng danh mục rủi ro, giải pháp phòng chống và hạn chế rủi ro cho từng Bộ phận đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động liên tục cho từng bộ phận cũng như trên phạm vi toàn Công ty.

 

Ngoài ra, các hoạt động QTRR tín dụng, thanh khoản, thị trường đã thực hiện rất tốt vẫn sẽ được chú trọng thực hiện hàng ngày cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động QTRR cho các rủi ro này, vì nó liên quan trực tiếp đến các hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Năm 2017, sản phẩm phái sinh sẽ được đưa vào giao dịch nên hoạt động QTRR cho sản phẩm phái sinh cũng sẽ được chú trọng hoàn thiện.

 

Khó khăn khi thực hiện hoạt động Quản trị Rủi ro

Để thành công trong công tác QTRR cần sự chính xác và hiệu quả trong hoạt động nhận diện, đo lường, giám sát, cảnh báo và xử lý rủi ro bên cạnh đó là nhận thức của toàn bộ các cấp lãnh đạo cũng như nhân viên về tầm quan trọng của hoạt động QTRR cũng như ý thức tham gia đóng góp vào công tác QTRR của toàn bộ nhân viên SSI trong hoạt động QTRR.

 

Do quản trị rủi ro là một lĩnh vực mới tại Việt Nam cũng như là một lĩnh vực đang phát triển trên thế giới, nên cũng còn những vấn đề có nhiều cách định nghĩa khác nhau, hay thay đổi, một số mô hình đo lường rủi ro cũng còn nhiều hạn chế cũng như nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động QTRR của đa số người lao động còn thấp. Vì vậy, hoạt động QTRR sẽ gặp một số khó khăn như sau:

- Khi đo lường các rủi ro bằng phương pháp định lượng cần sử dụng các dữ liệu quá khứ. Tuy nhiên hiện nay nguồn dữ liệu còn rất hạn chế hoặc không có nên hoạt động đo lường rủi ro bằng phương pháp định lượng gặp nhiều khó khăn, thiếu chính xác hoặc có thể không thực hiện được. Bên cạnh đó, các mô hình đo lường rủi ro định lượng bản thân nó cũng có những hạn chế và có nhiều cách thức đo lường khác nhau. Ví dụ như: phương pháp VaR (Value at risk) có thể giúp đo lường giá trị thiệt hại tối đa theo một độ tin cậy nhất định trong một khoảng thời gian cụ thể, tuy nhiên, khi rủi ro xảy nằm ngoài độ tin cậy đó thì giá trị này không xác định được và thường rất lớn. Ngoài ra, VaR cũng có nhiều cách đo lường khác nhau tùy vào điệu kiện cụ thể nên đòi hỏi người sử dụng phải có kinh nghiệm để áp dụng phương pháp đo lường thích hợp.

- Do nhận thức của nhân viên về tầm quan trọng của hoạt động QTRR còn hạn chế nên hiệu quả đóng góp cho hoạt động QTRR từ toàn bộ nhân viên chưa được như mong muốn, và hoạt động QTRR chủ yếu thực hiện bởi bộ phận QTRR và một phần từ các bộ phận kinh doanh trực tiếp phát sinh rủi ro.

- Các hệ thống phần mềm hỗ trợ đo lường rủi ro hiện nay đều đòi hỏi chi phí đầu tư rất cao, chỉ các ngân hàng hoặc tập đoàn tài chính lớn trên thế giới mới có đủ quy mô và chi phí để sử dụng một cách hiệu quả nên vẫn tồn tại một số tính toán bán thủ công.

 

Trang trước