Hoạt động quản trị rủi ro

 

RỦI RO TUÂN THỦ

 

Rủi ro tuân thủ là rủi ro mà Công ty phải đối mặt trong trường hợp công ty, nhân viên của công ty vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định tại điều lệ công ty, vi phạm các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, quy chế, kể cả các quy định về đạo đức nghề nghiệp.

 

Phòng ngừa, hạn chế rủi ro tuân thủ được xem là công tác quan trọng của Công ty. Một số biện pháp được Công ty thực hiện nhằm phòng ngừa rủi ro tuân thủ bao gồm:

  1. Thiết kế quy trình, bộ máy vận hành có sự kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các cá nhân, bộ phận. Tại Công ty, các quy trình nghiệp vụ và bộ máy hoạt động được thiết kế với mục đích có sự kiểm tra chéo lẫn nhau để tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, hạn chế sự lạm quyền và sớm phát hiện các sai phạm có thể xảy ra;
  2. Nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên. Công tác đào tạo, tuyên truyền về tuân thủ được chú trọng. Nhân viên mới được tuyển dụng đều được đào tạo, phổ biến về các quy trình, quy chế chung và các quy định đặc biệt có liên quan đến công việc của mình. Trong suốt thời gian làm việc tại SSI, nhân viên được đào tạo định kỳ để nắm rõ quy trình làm việc và nâng cao ý thức tuân thủ;
  3. Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát nội bộ;
  4. Áp dụng kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm quy định của Công ty.

Năm 2016, Bộ phận Kiểm soát Nội bộ của Công ty đã thực hiện 40 đợt kiểm soát tại các Bộ phận để kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan. Kết quả kiểm soát được báo cáo cho Tổng Giám đốc, Giám đốc các Khối phụ trách và bộ phận Pháp chế của Công ty để kịp thời xử lý vi phạm, cập nhật, chỉnh sửa quy trình nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu suất công việc.

 

Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật về thuế cũng được Công ty chú trọng. Công ty đã thực hiện 33 cuộc kiểm toán trong năm 2016 liên quan đến chứng từ kế toán và lập báo cáo tài chính, kiểm toán thuế. Hoạt động kiểm toán nội bộ đã kịp thời phát hiện các sai sót và đề xuất thực hiện các biện pháp tuân thủ cho Tổng Giám đốc. Các hoạt động kiểm toán nội bộ đã làm tăng hiệu quả QTRR tuân thủ cho Công ty. Các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và báo cáo vốn khả dụng của Công ty công bố đều đảm bảo thông tin trung thực, khách quan, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.

 

Công ty duy trì hàng năm tổ chức đào tạo trực tiếp cho toàn bộ nhân viên Công ty về đạo đức nghề nghiệp, kiểm soát nội bộ và phòng, chống rửa tiền. Các Bộ phận Tài chính Kế toán cũng được đào tạo cập nhật kiến thức pháp luật kế toán, pháp luật thuế, tham gia các khóa đào tạo, hội thảo do các cơ quan quản lý tổ chức.

 

Công ty đã xây dựng và ban hành quy chế hỗ trợ nhân viên nâng cao kiến thức chuyên môn. Quy định này đã khuyến khích nhiều nhân viên chủ động tham gia các khóa học cập nhật kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu hoặc các khóa học dài hạn nâng cao kiến thức chuyên ngành. Các vị trí công tác yêu cầu nhân sự có chứng chỉ hành nghề Công ty đều đáp ứng đầy đủ.

 

Nhờ tăng cường đào tạo nâng cao ý thức tuân thủ, tăng tần suất kiểm soát và kịp thời cập nhật, hoàn thiện quy trình nên trong năm 2016 số lượng vi phạm, sai sót được kiểm soát chặt chẽ và không phát sinh sai sót trọng yếu.

 

Một số rủi ro tuân thủ phát sinh đã được Công ty nhận diện và xây dựng biện pháp kiểm soát trong năm 2017 (bảng 1)

 

 

Trang trước

Tiếp