SSI luôn tin rằng hoạt động quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích cổ đông. 


Song song với việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật về quản trị công ty tại Việt Nam nói chung (bao gồm Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC), các quy định áp dụng riêng đối với Công ty niêm yết, công tác quản trị của SSI được từng bước hoàn thiện theo những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới như Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN. 


Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN được xây dựng dựa trên các quy tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và khuôn khổ luật pháp quản trị công ty của các nước tham gia dự án, gồm: Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Theo đó, có 5 khía cạnh được đưa ra để đánh giá một cách toàn diện các hoạt động quản trị công ty, bao gồm: Quyền của Cổ đông, Đối xử công bằng với các Cổ đông, Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, Công bố thông tin minh bạch, và Vai trò và trách nhiệm của HĐQT.


Trong thời gian qua, đối chiếu với các tiêu chí đánh giá tại thẻ điểm này, SSI đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện tình hình quản trị công ty của mình, tiệm cận dần với các chuẩn mực tốt trong khu vực. Cụ thể, có 4 khía cạnh SSI thực hiện tốt bao gồm: Quyền của Cổ đông (đạt 20/21 tiêu chí – tăng 1 so với bản tự đánh giá năm 2017), Đối xử bình đẳng với Cổ đông (đạt 14/15 tiêu chí – tăng 1 so với bản tự đánh giá năm 2017), Vai trò với các bên liên quan (đạt 11/13 – tăng 2 so với bản tự đánh giá năm 2017) và Công bố thông tin minh bạch (đạt 30/32). Sau khi Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty được ban hành, SSI đã chủ động xây dựng Quy chế về Quản trị công ty và trình ĐHĐCĐ phê duyệt, ban hành rộng rãi vào tháng 4/2018. Quy chế này được tham chiếu các thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp, theo đó có quy định chi tiết về quyền của Cổ đông, đối xử bình đẳng với Cổ đông trong các hoạt động, cùng các vấn đề liên quan tới thành viên HĐQT/BKS và hoạt động của HĐQT/ BKS.  


Bên cạnh đó, đối với khía cạnh Trách nhiệm của HĐQT, SSI cần tiếp tục cải thiện để nâng cao thực hành quản trị công ty tốt. Về vấn đề này Công ty đã có lộ trình cụ thể và kế hoạch hành động để đáp ứng được các tiêu chuẩn: thành lập tiểu ban, đánh giá thành viên HĐQT, hoạt động của thành viên HĐQT độc lập. 

 

Dưới đây là phần đánh giá chi tiết:
 

A. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

 

 

B. ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG

 

 

 

C. VAI TRÒ CỦA BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

 

 

Trang sau