ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ CÔNG TY DỰA TRÊN
THẺ ĐIỂM QUẢN TRỊ CÔNG TY KHU VỰC ASEAN

 

SSI luôn tin rằng hoạt động quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích cổ đông.


Song song với việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật có liên quan đến quản trị công ty nói chung, các quy định áp dụng riêng đối với công ty niêm yết, công tác quản trị của SSI được từng bước hoàn thiện theo những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới như Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN.


Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN được xây dựng dựa trên các quy tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và khuôn khổ luật pháp quản trị công ty của các nước tham gia dự án, gồm: Malaysia, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Theo đó, có 5 khía cạnh được đưa ra để đánh giá một cách toàn diện các hoạt động quản trị công ty, bao gồm: Quyền của cổ đông, Đối xử công bằng với các cổ đông, Vai trò của các bên có quyền lợi liên quan, Công bố thông tin và minh bạch, và Vai trò và trách nhiệm của HĐQT.


Trong thời gian qua, đối chiếu với các tiêu chí đánh giá tại thẻ điểm này, SSI đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện tình hình quản trị công ty của mình, tiệm cận dần với các chuẩn mực tốt trong khu vực. Cụ thể, có 4 khía cạnh SSI thực hiện khá tốt bao gồm: Quyền của Cổ đông (đạt 19/21 tiêu chí), Đối xử bình đẳng với cổ đông (đạt 13/15 tiêu chí), Vai trò với các bên liên quan (đạt 9/13 ) và Công bố thông tin minh bạch (đạt 30/32).


Đối với các điểm chưa đạt, đặc biệt trong khía cạnh Trách nhiệm của HĐQT, Công ty cũng đã xây dựng lộ trình cụ thể, các kế hoạch hành động để đáp ứng những tiêu chuẩn được đề cập như: thành lập các tiểu ban, cơ chế đánh giá thành viên HĐQT, hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.


Dưới đây là phần đánh giá chi tiết:
 

A. QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

 

 

B. ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG VỚI CỔ ĐÔNG

 

 

C. VAI TRÒ CỦA BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN

 

 

D. CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH

 

 

E. TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ