BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Năm 2017, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) SSI đã duy trì hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty.

 

HĐQT gồm 06 thành viên. Trong đó, 02 thành viên, ông Ngô Văn Điểm và ông Bùi Quang Nghiêm, là các thành viên độc lập. Cơ cấu HĐQT cân đối tỷ lệ phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như vai trò của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập). Trong đó, ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT phải là thành viên HĐQT độc lập và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT. Quy định về số lượng thành viên HĐQT độc lập, không điều hành được quy định rõ trong Điều lệ của Công ty.

 

Danh sách thành viên HĐQT, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty tại ngày 31/12/2017 cụ thể như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2017, ông Ngô Văn Điểm được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 bầu lại là thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ 5 năm vào năm 2017. Năm thành viên HĐQT còn lại vẫn duy trì hoạt động trong nhiệm kỳ của họ và không có sự kiện bất thường dẫn đến thay đổi thành viên trong năm 2017.

 

Bốn trong số sáu thành viên HĐQT đã hoàn thành khóa đào tạo về quản trị công ty đã được UBCKNN cấp chứng chỉ theo quy định.

 

VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

HĐQT luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 

HĐQT hoạt động bằng cách ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban Điều Hành thực hiện nghị quyết. Chính sách quản trị của Công ty được thể hiện thông qua việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị công ty, và bằng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Những tài liệu này được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, được công bố thông tin theo quy định.

 

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Quy chế Quản trị công ty. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.

 

Năm 2017, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã có những nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ của khu vực cũng như trên thế giới. Cụ thể:


  HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích theo pháp luật cho các cổ đông.
  HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cổ đông và quyền lợi của người lao động, tôn trọng đối tác, chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, từ đó đóng góp giá trị cho xã hội, từng bước hoàn thành sứ mệnh của Công ty.
  HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.
  HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Điều Hành cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Điều Hành, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.


HĐQT đã tiến hành 07 buổi họp bao gồm 03 cuộc họp trực tiếp vào ngày 7/3/2017, 21/4/2017 và 8/9/2017, và 4 cuộc họp với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào các ngày 16/1/2017, 03/4/2017, 29/5/2017 và 15/12/2017. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được 100% thành viên HĐQT tham gia, thảo luận và đưa ra ý kiến biểu quyết về từng vấn đề.
Nội dung các Nghị quyết được HĐQT thông qua cụ thể như sau:

 


 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Mô hình quản trị công ty được xây dựng bao gồm các tiểu ban độc lập của HĐQT phụ trách các vấn đề về Quản lý rủi ro, Kiểm toán nội bộ để giúp cho HĐQT thực hiện các chức năng này. Hiện tại, HĐQT đã chỉ định thành viên HĐQT độc lập phụ trách quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.


Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập phụ trách quản trị rủi ro:
  Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt định các chính sách, hạn mức rủi ro;
  Xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc và Bộ phận Quản trị Rủi ro (QTRR) và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động QTRR;
  Đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR của toàn Công ty.

 

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập phụ trách kiểm toán nội bộ:
  Rà soát, thẩm định trước khi HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan tới cơ cấu tổ chức về kiểm toán nội bộ; dự thảo chiến lược và chính sách kiểm toán nội bộ;
  Kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ quy trình, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nội bộ;
  Báo cáo HĐQT về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công tác Kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm; đề xuất phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của Công ty;
  Tư vấn cho HĐQT trong việc ban hành chiến lược và chính sách kiểm toán nội bộ.

 

Ngoài ra, các thành viên HĐQT độc lập khi tham gia các cuộc họp của HĐQT góp ý kiến, phản biện đề xuất chiến lược, kế hoạch kinh doanh.

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điều lệ công ty cũng như theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể là:
  Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;
  Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT;
  Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HĐQT;
  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
  Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, các cuộc họp HĐQT.

 

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT hiện đang kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc với nhiệm vụ lãnh đạo Ban Điều Hành cùng toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện một cách hiệu quả các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các hoạt động khác. Việc kiêm nhiệm này đều đã được trình ĐHĐCĐ phê chuẩn trong đại hội hàng năm. 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ như đã trình bày tại nội dung về hoạt động của các tiểu ban. Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi hoạt động và lập báo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty. 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động của Công ty thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT về kế hoạch kinh doanh, đạt kết quả vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2017 do ĐHĐCĐ thường niên đặt ra, giữ vững vị trí số một về thị phần về môi giới chứng khoán trên cả 2 sàn HOSE và HNX. Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền liên quan đến tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo thông lệ quản trị công ty tốt, chủ động và kịp thời đề xuất những sáng kiến, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty. Các báo cáo trình ĐHĐCĐ và HĐQT đều được chuẩn bị kịp thời, bảo đảm chất lượng. Hoạt động công bố thông tin thực hiện đầy đủ, kịp thời và trung thực. 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Công ty đã có một năm hoạt động thành công trên nhiều phương diện nhờ dự báo tương đối chính xác về tình hình kinh tế - xã hội, xác định định hướng, kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình của thị trường. Kết thúc năm 2017, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2017 đạt 3.043,2 tỷ VNĐ, tăng trưởng 19,8% so với năm 2016 và vượt 44,35% kế hoạch kinh doanh 2017 về doanh thu. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.405 tỷ VNĐ, tăng 23% và vượt 32,8% kế hoạch kinh doanh năm.


Cùng với hiệu quả kinh doanh cao hơn, Công ty tiếp tục có đóng góp lớn cho ngân sách. Trong danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2016 được Bộ Tài chính công bố, SSI đứng ở vị trí thứ 60, đồng thời cũng là công ty chứng khoán duy nhất có mặt trong top 100.

 

Giá cổ phiếu SSI năm 2017 tăng trưởng vững chắc với mức tăng từ 19.900 đồng/cổ phiếu vào ngày giao dịch cuối cùng của năm 2016 lên 28.800 đồng/cổ phiếu vào ngày giao dịch cuối cùng của năm 2017, tăng 44,7%. Kết quả trên đã đưa lại lợi ích lớn hơn cho nhà đầu tư, đáp ứng sự chờ đợi mà cổ đông nêu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 rằng giá cổ phiếu SSI tại thời điểm đầu năm 2017 chưa phản ánh đúng giá trị thực của nó.   

 

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2018
Xác định rằng thị trường vốn chính là động lực mới của nền kinh tế, năm 2018, Công ty tập trung vào việc giúp doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường chứng khoán, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên thị trường vốn - kênh dẫn vốn kích thích huy động vốn và phân phối vốn trung hạn và dài hạn theo cơ chế thị trường cho nền kinh tế; góp phần khơi dậy và huy động nguồn lực to lớn của đất nước, thúc đẩy kinh tế phát triển; góp phần làm cho nền kinh tế tiến nhanh hơn đến sự minh bạch, công khai, công bằng và linh hoạt hơn.


Công ty tiếp tục thực hiện minh bạch, bình đẳng, tuân thủ quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp để nhà đầu tư nhìn nhận thị trường chứng khoán không chỉ là nơi kiếm tiền mà phải là nơi giữ tài sản cho nhà đầu tư, là một địa chỉ tin cậy để người dân lựa chọn cất giữ tài sản thay vì gửi tiết kiệm, mua vàng mua ngoại tệ hay nhà đất.


Năm 2018, Công ty cũng sẽ tập trung vào các hoạt động đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa kinh doanh, và tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt nhất, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và khu vực.