BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

 

 

 

HOẠT ĐỘNG CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát
-  Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS phụ trách chung và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, tham gia các cuộc họp của HĐQT;
-  Ông Đặng Phong Lưu, thành viên BKS phụ trách kiểm tra, giám sát về tài chính, lập báo cáo tài chính của Công ty;
-  Bà Hồ Thị Hương Trà phụ trách giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết khiếu nại của cổ đông và các bên liên quan trong thẩm quyền của BKS.

 

Tóm tắt hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
-  Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động cho năm 2018 của BKS.
-  Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2017.
-  Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, các báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên và báo cáo cả năm 2017.
-  Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2017.
-  Giám sát thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ về chứng quyền có bảo đảm và trái phiếu chuyển đổi tháng 01/2018.
-  Giám sát việc thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu năm 2018
-  Ngày 31/5/2017, BKS đã tiến hành cuộc họp định kỳ và thông qua các nội dung:

    Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty;
    Thống nhất khuyến nghị HĐQT chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2017.
-  Ngày 20/9/2017, BKS đã tiến hành cuộc họp định kỳ và thông qua nội dung:

    Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty.
-  Ngày 13/11/2017, BKS đã tiến hành cuộc họp bất thường thống nhất về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Hồ Thị Hương Trà, thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018.


BKS đã làm việc với đại diện HĐQT về việc thực hiện Quy chế quản trị công ty đại chúng theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, khuyến nghị HĐQT xem xét các điểm mới trong Quy chế này để chuẩn bị thực hiện, kịp thời trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Quy chế quản trị công ty tại kỳ họp thường niên năm 2018.

 

BKS làm việc với bộ phận Luật & Kiểm soát Nội bộ, Kiểm toán Nội bộ, Quản trị Rủi ro và lưu ý một số hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của công ty trong năm 2017 bao gồm:
  Giám đốc Luật & Kiểm soát Nội bộ có kế hoạch đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng của nhân viên kiểm soát nội bộ, đảm bảo phù hợp với thực tế phát triển thị trường, lộ trình đưa các sản phẩm mới ra thị trường của UBCKNN để nhân viên có đủ năng lực kiểm soát;
  Tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên;
  Bộ phận Quản trị Rủi ro củng cố quy trình làm việc nội bộ, triển khai quy trình quản trị rủi ro bài bản, chuyên nghiệp.

 

Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ
Hoạt động của Công ty trong năm 2017 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SSI.


Điều lệ Công ty đã được sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và mẫu điều lệ áp dụng cho công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

 

Các báo cáo tài chính riêng hàng quý, sáu tháng được công bố đúng thời hạn. Tuy nhiên, SSI cũng như nhiều doanh nghiệp niêm yết khác vẫn phải xin UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố các báo cáo tài chính hợp nhất các quý, bán niên. Khuyến nghị Tổng Giám Đốc cải tiến quy trình nhằm đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo, đồng thời báo cáo UBCKNN các khó khăn, vướng mắc về thời hạn báo cáo, công bố thông tin để xem xét sửa đổi phù hợp với thực tế thị trường.

 

Công ty đã hoàn tất việc phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông vào tháng 12/2017. Cổ tức được thanh toán cho cổ đông trong trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

 

Giám sát về mặt tài chính
Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN. Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2017 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đúng theo quy định hiện hành của UBCKNN và Bộ Tài chính.

 

Báo cáo tài chính năm 2017 đã trình bày trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Việc trích lập các quỹ và chi thù lao HĐQT và BKS trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017. Công tác kế toán, hạch toán sổ sách của Công ty được thực hiện trên cơ sở thận trọng.

 

Giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác
Đến nay, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Các giao dịch với người quản lý, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

 

Giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty
Trong năm 2017, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.

 

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các Cổ đông
Trong năm 2017, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty.