Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 

Ông Nguyễn Văn Khải

Ông Khải tham gia vào Ban Kiểm Soát (BKS) SSI từ năm 1999 và liên tục được tín nhiệm bầu là Trưởng BKS qua các nhiệm kỳ.

Ông Khải là người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp và hiện là Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN, một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm đóng gói chất lượng cao.

 

Ông Đặng Phong Lưu

Ông Lưu trở thành thành viên BKS SSI từ năm 2005. Ông đã từng giữ chức vụ Giám đốc Chi Nhánh Tân Bình - Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông tốt nghiệp Đại Học Ngân Hàng, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông hiện điều hành doanh nghiệp do mình thành lập là Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại An Bảo với chức danh Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên.

 

Bà Hồ Thị Hương Trà

Bà Trà là thành viên của BKS SSI từ năm 2007. Bà Trà có kinh nghiệm trên 14 năm tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương VN. Bà Trà từng làm ở bộ phận kế toán và nay là nhân viên Phòng Quản lý nợ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Bà Trà là cử nhân của Trường Đại học Tài chính Kế toán.

 

 

HOẠT ĐỘNG CHUNG

 

Ban Kiểm soát công ty có 3 thành viên với phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng Ban Kiểm soát phụ trách chung và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị;

- Ông Đặng Phong Lưu, thành viên Ban Kiểm soát phụ trách kiểm tra, giám sát về tài chính, lập báo cáo tài chính của Công ty;

- Bà Hồ Thị Hương Trà phụ trách giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, giải quyết khiếu nại của cổ đông và các bên liên quan trong thẩm quyền của Ban Kiểm soát.

 

Tóm tắt hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016:

 

  • - Thực hiện báo cáo cho cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động cho năm 2017 của BKS.

- Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2016.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, các báo cáo tài chính quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2016 và các báo cáo soát xét 6 tháng năm 2016.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2016.

- Ngày 31/5/2016, Ban Kiểm soát đã họp thông qua các nội dung:

  1. Báo cáo tình hình thực hiện kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của Công ty;
  2. Thống nhất khuyến nghị HĐQT chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm 2016.

- Ngày 15/9/2016, Ban Kiểm soát đã họp thông qua các nội dung:

  1. Đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm của BKS;
  2. Kiến nghị TGĐ triển khai dự án nâng cao năng lực kiểm toán nội bộ.

- Ban Kiểm soát làm việc với bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản trị rủi ro và lưu ý một số hoạt động kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro của công ty trong năm 2016 bao gồm:

  1. Giám đốc Luật & Kiểm soát Nội bộ có kế hoạch đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng của nhân viên kiểm soát nội bộ, đảm bảo phù hợp với thực tế phát triển thị trường, lộ trình đưa các sản phẩm mới ra thị trường của UBCKNN để nhân viên có đủ năng lực kiểm soát;
  2. Thực hiện luân chuyển nhân viên kiểm soát nội bộ đến làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ để nhân viên có kinh nghiệm thực tế về nghiệp vụ, phục vụ công tác kiểm soát sau này;
  3. Tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên;
  4. Bộ phận quản trị rủi ro củng cố quy trình làm việc nội bộ, triển khai quy trình quản trị rủi ro bài bản, chuyên nghiệp.

 

- Ban Kiểm soát lưu ý Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng thực hiện đúng chế độ kế toán cho công ty chứng khoán mới theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính ban hành, kịp thời báo cáo cho Tổng Giám đốc các khó khăn phát sinh để kiến nghị Bộ Tài chính và UBCKNN có ý kiến hướng dẫn.

 

Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông

Hoạt động của Công ty trong năm 2016 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Các cán bộ quản lý, cổ đông nội bộ tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SSI.

 

Điều lệ Công ty đã được sửa đổi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và mẫu điều lệ áp dụng cho công ty chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.

 

Các báo cáo tài chính riêng hàng quý, sáu tháng được công bố đúng thời hạn.

 

Công ty đã hoàn tất việc phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông vào tháng 12/2016. Cổ tức được thanh toán cho cổ đông trong trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

 

Kết quả giám sát về mặt tài chính

Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN. Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2016 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đúng theo quy định hiện hành của UBCKNN và Bộ Tài chính.

 

Báo cáo tài chính năm 2016 đã trình bày trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm, phù hợp với Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Việc trích lập các quỹ và chi thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016. Công tác kế toán, hạch toán sổ sách của Công ty được thực hiện trên cơ sở thận trọng do đó không có thay đổi đột ngột khi so sánh số liệu hàng quý và 6 tháng so với số liệu báo cáo tài chính năm hoặc so sánh số liệu trước và sau khi kiểm toán.

 

Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT & Tổng Giám đốc

Đến nay, Ban Kiểm soát chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. Các giao dịch với người quản lý, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

 

HĐQT, Tổng Giám đốc cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Ban Kiểm soát nhận được đầy đủ tài liệu, thư mời tham dự các cuộc họp của HĐQT và đã cử người tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT. Các ý kiến của BKS gửi đến HĐQT, Tổng Giám đốc được phản hồi đầy đủ và kịp thời.

 

Kết quả giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.