Báo cáo hoạt động của HDQT

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Mô hình quản trị công ty được xây dựng bao gồm các tiểu ban độc lập của HĐQT phụ trách các vấn đề về Quản lý rủi ro, Kiểm toán nội bộ để giúp cho HĐQT thực hiện các chức năng này. Hiện tại, HĐQT đã chỉ định thành viên HĐQT độc lập phụ trách Quản lý rủi ro và Kiểm toán nội bộ.

 

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập phụ trách Quản trị rủi ro:

Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt định các chính sách, hạn mức rủi ro;

Xem xét báo cáo của Tổng Giám đốc và Bộ phận quản trị rủi ro và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro;

Đánh giá hiệu quả hoạt động Quản trị rủi ro của toàn Công ty

 

Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập phụ trách Kiểm toán nội bộ:

Rà soát, thẩm định trước khi HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan tới cơ cấu tổ chức về Kiểm toán nội bộ; dự thảo chiến lược và chính sách Kiểm toán nội bộ;

Kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ quy trình, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc hoạt động của Kiểm toán nội bộ;

Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công tác Kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm; đề xuất phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của Công ty;

Tư vấn cho HĐQT trong việc ban hành chiến lược và chính sách Kiểm toán nội bộ.

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại điều lệ công ty cũng như theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể là:

Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT

Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT

Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HĐQT

Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT

Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, các cuộc họp HĐQT

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT hiện đang kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc với nhiệm vụ lãnh đạo Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện một cách hiệu quả các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các hoạt động khác. Việc kiêm nhiệm này đều đã được trình ĐHĐCĐ phê chuẩn trong đại hội hàng năm.

 

HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

 

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ như đã trình bày tại nội dung về hoạt động của các tiểu ban. Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi hoạt động và lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng Giám đốc gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty.

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT về kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư, đạt kết quả vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2016 do ĐHĐCĐ thường niên đặt ra, giữ vững vị trí số một về thị phần về môi giới chứng khoán trên cả 2 sàn HOSE và HNX. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền liên quan đến tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty theo thông lệ quản trị công ty tốt, chủ động và kịp thời đề xuất những sáng kiến, biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty. Các báo cáo trình ĐHĐCĐ và HĐQT đều được chuẩn bị kịp thời, bảo đảm chất lượng. Hoạt động công bố thông tin thực hiện đầy đủ, kịp thời và trung thực.

 

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA SSI

 

SSI có một năm hoạt động thành công trên nhiều phương diện nhờ chiến lược kinh doanh phù hợp trên cơ sở những dự báo chính xác về tình hình kinh tế - xã hội.

 

Kết thúc năm 2016, Công ty ghi nhận 2.312 tỷ VNĐ doanh thu hợp nhất, tăng 28% so với năm 2015 và đạt 160% kế hoạch kinh doanh về doanh thu. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2016 đạt 1.056,8 tỷ VNĐ, vượt 11,24% kế hoạch năm. Công ty có mức tổng tài sản hợp nhất là 13.228 tỷ VNĐ, trong đó vốn chủ sở hữu là 7.152,6 tỷ VNĐ.

 

Năm 2016, SSI tiếp tục giữ vị trí số 1 về thị phần môi giới trên cả 2 sàn HSX và HNX với tỷ lệ tương ứng là 13,69% và 11,03%.

 

Trong bối cảnh lãi suất giảm, chính sách tiền tệ cho đầu tư chứng khoán được quản lý chặt chẽ hơn, Công ty vẫn đảm bảo được hoạt động kinh doanh nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu giao dịch ký quỹ của nhà đầu tư. Nguồn vốn SSI không những đảm bảo được thanh khoản mà còn đóng góp tỷ trọng không nhỏ trong lợi nhuận chung cả Công ty.

 

Với việc quản lý 7.913 tỷ VNĐ từ các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã cho thấy vị trí dẫn đầu của mình trong ngành Quản lý quỹ tại Việt Nam, đây cũng là công ty Việt Nam duy nhất huy động thành công Quỹ tại thị trường nước ngoài.  

 

Bộ phận Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư cũng khẳng định tiềm năng phát triển thông qua hàng loạt thương vụ tư vấn thành công, trị giá hàng trăm triệu USD, như Tư vấn chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM – HOSE), Tư vấn bán cổ phần Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG – HOSE); tư vấn chào bán riêng lẻ theo hình thức dựng sổ cho Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL – HOSE).

 

Kết thúc năm 2016, SSI có 3 Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN - HOSE), Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFG - HOSE), Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN - HOSE) với kết quả kinh doanh khả quan, đóng góp vào doanh thu hợp nhất của toàn công ty.

 

SSI vẫn tiếp tục bảo đảm an toàn về quản lý thanh khoản, không phát sinh bất kỳ sự cố rủi ro nào. Cùng với đó, một bộ máy hỗ trợ được phối hợp thông suốt, có chiến lược cụ thể và nghiệp vụ vững vàng, hạ tầng công nghệ được đầu tư tốt cũng đã đóng góp vào những kết quả đạt được của năm 2016.

 

KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2017

 

Năm 2017 tiếp tục có những diễn biến khó lường trên bình diện quốc tế. Kinh tế vĩ mô đối mặt với thách thức về lạm phát, tỷ giá. Thị trường trong nước chưa đủ lớn do sức mua yếu với thu nhập bình quân đầu người chỉ có 2.215 USD, cho dù năm 2017 có tập trung nguồn lực hơn cho thị trường trong nước thì vẫn khó có khả năng tạo bước đột phá.

 

Năm 2017, Quốc hội đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP với mức 6,7% đi liền với ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ đang chuyển mạnh sang xây dựng Chính phủ kiến tạo. Giới kinh doanh tin tưởng chủ trương xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở Chính phủ mà sẽ là chủ trương xuyên suốt, là kim chỉ nam hành động của các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, lúc này là hành động, nói đi đôi với làm tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân tham gia kinh doanh hợp pháp, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

 

Cơ hội mở ra cho thu hút đầu tư vào TTCK với việc nâng cao tính minh bạch của thị trường, tính nghiêm ngặt của chuẩn kiểm toán để nhà đầu tư có thể nhìn nhận, so sánh nghiên cứu đầu tư. Nâng hạng thị trường là yếu tố quan trọng để thu hút vốn ngoại trong năm 2017, đáp ứng đầy đủ tiêu chí của thị trường mới nổi: tự do chuyển đổi dòng tiền, nới lỏng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, về thanh khoản và vốn hóa thị trường tối thiểu.

 

SSI bước vào năm 2017 với bằng những hoạt động sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với cuộc cách mạng khoa học, công nghệ lần thứ 4 và hội nhập quốc tế, thực hiện sứ mệnh “kết nối vốn với cơ hội đầu tư”; coi trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng văn hóa kinh doanh, trước hết và tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ tốt nhất.

 

Trang trước