Báo cáo hoạt động của HDQT

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Năm 2016, Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) SSI đã duy trì hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty.

HĐQT gồm 06 thành viên. Hai (02) thành viên trong HĐQT, ông Ngô Văn Điểm và ông Bùi Quang Nghiêm là các thành viên độc lập. Cơ cấu HĐQT cân đối tỷ lệ phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, bài bản và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như vai trò của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập). Trong đó, ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT phải là thành viên HĐQT độc lập và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT. Quy định về số lượng thành viên HĐQT độc lập, không điều hành được quy định rõ trong Điều lệ của Công ty.

Danh sách thành viên HĐQT, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty tại ngày 31/12/2016 cụ thể như sau:

 

Ông Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám Đốc SSI

Ông Hưng là người sáng lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn.

Ông đồng thời cũng là người sáng lập và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN - Công ty dẫn đầu trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm đóng gói chất lượng cao.

 

Ông Ngô Văn Điểm

Thành Viên HĐQT

Ông Điểm có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc trong lĩnh vực đầu tư trong nước và nước ngoài, cải cách doanh nghiệp nhà nước, phát triển khu công nghiệp và hội nhập kinh tế ở các chức vụ trung, cao cấp trong các cơ quan của Chính phủ. Ông đã từng đảm nhiệm các vị trí như Chánh Văn phòng Uỷ Ban Nhà nước về Hợp tác đầu tư, Vụ trưởng Hội đồng thẩm định nhà nước, Vụ trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp Việt Nam và Phó trưởng ban Ban nghiên cứu của Thủ tướng đặt tại Văn phòng Chính phủ. Ông Điểm tốt nghiệp Đại học tổng hợp Leipzig và là tiến sĩ kinh tế Đại học Martin Luther University Halle tại Đức.

 

Ông Nguyễn Hồng Nam

Thành Viên HĐQT

Ông Nam là nhà quản lý doanh nghiệp thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Ông Nam có bằng Thạc sĩ Khoa học tại Trường Đại học Bách khoa Lugansk – Ukraina.

 

Ông Bùi Quang Nghiêm

Thành Viên HĐQT

Ông Nghiêm hiện nay là Giám đốc Công ty Luật Hợp danh Nghiêm & Chính, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCM. Ông Nghiêm tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Halle - CHDC Đức.

 

Ông Nguyễn Duy Khánh

Thành Viên HĐQT

Ông Khánh tốt nghiệp Cử nhân Tài chính, Đại học The George Washington, Hoa Kỳ.

Ông Khánh đã có thời gian cùng làm việc với SSI trong giai đoạn triển khai dự án Chuyển đổi do McKinsey tư vấn (năm 2010). Ông cũng là người giúp sáng lập SSI International Corp. và có đóng góp nhiều vào những thành công của SSI International Corp.

 

Ông Hironori Oka

Thành Viên HĐQT

Ông Hironori Oka đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán với nhiều vị trí tại các quốc gia như Nhật Bản, Hồng Kông, Mỹ, Singapore và Đài Loan. Ông từng giữ nhiều vị trí cao cấp tại Tập đoàn Daiwa và bắt đầu đảm nhiệm các nhiệm vụ, trọng trách là người đứng đầu từ năm 1994. Trong thời gian này, ông đã thu lượm được khối lượng kiến thức sâu sắc, kinh nghiệm và sự hiểu biết trong quản lý cũng như giám sát một số mảng như dịch vụ, sản phẩm, khách hàng, vận hành của tập đoàn Daiwa và các công ty con, chi nhánh, công ty liên kết - các đơn vị được quản lý tại các quốc gia có liên quan hoặc khu vực nằm trong phạm vi có quyền hạn.

Hiện nay, ông Oka giữ vị trí Giám đốc điều hành và Trưởng khu vực Châu Á & Châu Đại Dương kiêm Chủ tịch, Tổng giám đốc Daiwa Capital Markets Hong Kong Limited.

 

 

SSI không có sự thay đổi nào về Thành viên HĐQT trong năm 2016. Các thành viên HĐQT vẫn duy trì hoạt động trong nhiệm kỳ của họ và không có sự kiện bất thường dẫn đến thay đổi thành viên trong năm 2016.

 

VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM & HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

HĐQT luôn xác định vai trò định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động của Công ty (bao gồm công việc kinh doanh), trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Hội đồng đầu tư.

 

HĐQT hoạt động bằng cách ban hành nghị quyết. Chính sách quản trị của Công ty được thể hiện thông qua việc tuân thủ pháp luật, điều lệ, quy chế quản trị công ty, và bằng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Những tài liệu này được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, được công khai với tất cả các cổ đông. Các cổ đông đều có quyền bình đẳng trong việc xem, sao chụp, trích lục những tài liệu này theo quy định.

 

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT phải tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Quy chế Quản trị công ty. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.

 

Năm 2016, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị công ty. Bên cạnh đó, HĐQT đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ của khu vực cũng như trên thế giới. Cụ thể:

- HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích tối đa cho các cổ đông.

- HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cổ đông và quyền lợi của người lao động, tôn trọng đối tác, chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, từ đó đóng góp giá trị cho xã hội, từng bước hoàn thành sứ mệnh của Công ty.

- HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới.

- HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Giám đốc cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Giám đốc, bảo đảm sự điều hành của Ban Giám đốc phù hợp với các quy định và chính sách của công ty.

 

HĐQT đã tiến hành 05 buổi họp bao gồm 02 cuộc họp trực tiếp vào ngày 25/4/2016, 19/9/2016, và 3 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào các ngày 14/3/2016, 28/7/2016 và 23/11/2016. Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được 100% thành viên HĐQT tham gia, thảo luận và đưa ra ý kiến biểu quyết về từng vấn đề.

 

Nội dung các cuộc họp và các Nghị quyết được HĐQT thông qua cụ thể như sau:

 

 

Tiếp