THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

 

 

Ông Nguyễn Văn Khải 


Ông Khải tham gia vào Ban Kiểm Soát (BKS) SSI từ năm 1999 và liên tục được tín nhiệm bầu là Trưởng BKS qua các nhiệm kỳ.


Ông Khải là người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, điều hành doanh nghiệp. Ông là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An (LAF – HOSE) và Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT – HOSE).  


Ông Khải có bằng Thạc sỹ Quản lý công nghệ.

 

 

Ông Đặng Phong Lưu


Ông Lưu trở thành thành viên BKS SSI từ năm 2005. Ông đã từng giữ chức vụ Giám Đốc Chi Nhánh Tân Bình - Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB). Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông tốt nghiệp Đại Học Ngân Hàng, Thành phố Hồ Chí Minh.


Ông hiện điều hành doanh nghiệp do mình thành lập là Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại An Bảo với chức danh Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên.

 

 

Bà Lê Cẩm Bình


Bà Bình có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn. Bà giữ chức vụ Giám Đốc KTNB từ tháng 05/2017. Trước đó, bà từng có thời gian làm việc tại Công ty kiểm toán và tư vấn A&C, phụ trách quản lý các hợp đồng kiểm toán doanh nghiệp bảo hiểm, tài chính.

 
Bà Bình tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính Kế toán - Trường Đại học Thăng Long. Bà được Bộ Tài chính cấp chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia (CPA) năm 2005 và được ICAEW cấp chứng chỉ IFRS tháng 02 năm 2017.

 

 

HOẠT ĐỘNG CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

 

Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát

 

Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS phụ trách chung và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, tham gia các cuộc họp của HĐQT, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ; chủ trì trong việc giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của Cổ đông; 
 
Ông Đặng Phong Lưu, Thành viên BKS phụ trách giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; cùng xem xét, thẩm định báo cáo của bộ phận KTNB, Kiểm soát Nội bộ (KSNB) và QTRR;
 
Bà Lê Cẩm Bình, Thành viên BKS phụ trách kiểm tra, xem xét sổ sách kế toán, thẩm định về báo cáo tài chính của Công ty; cùng xem xét, thẩm định báo cáo của bộ phận KTNB, KSNB, và QTRR. 
 
Tóm tắt hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 
 
Thực hiện báo cáo cho Cổ đông việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2018 và kế hoạch hoạt động cho năm 2019 của BKS.
 
Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2018.
 
Thực hiện kiểm tra, giám sát việc lập các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, các báo cáo tài chính quý, báo cáo bán niên và báo cáo cả năm 2018.
 
Thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2018.
 
Giám sát việc thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành chứng quyền và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2018.
 
Ngày 01 tháng 06 năm 2018, BKS đã tiến hành cuộc họp định kỳ và thông qua các nội dung:
 
Quy chế hoạt động của BKS;
 
Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS;
 
Thống nhất khuyến nghị HĐQT chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2018. 
 
Ngày 15 tháng 08 năm 2018, BKS đã tiến hành cuộc họp định kỳ và thông qua các nội dung:
 
Đánh giá hoạt động giám sát hoạt động của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám Đốc;
 
Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ;
 
Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính bán niên 2018.
 
Trong hoạt động đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ, BKS đã xem xét các báo cáo của các bộ phận KSNB, KTNB, QTRR, làm việc với các bộ phận và lưu ý đến các bộ phận một số hoạt động của Công ty trong năm 2018 bao gồm:
 
Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, kỹ năng của nhân viên KSNB nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển thị trường chứng khoán nói chung và đáp ứng với sự phát triển các sản phẩm mới nói riêng; 
 
Phổ biến, tuyên truyền về đạo đức nghề nghiệp, cập nhật liên tục các quy định mới của pháp luật có liên quan đến các nghiệp vụ của Công ty nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên;
 
Bộ phận QTRR triển khai quy trình quản trị rủi ro bài bản, chuyên nghiệp trên các phương diện về nghiệp vụ và hoạt động nội bộ.
 
Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông
 
Hoạt động của Công ty trong năm 2018 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với CTCK, đồng thời là công ty niêm yết tại HOSE. Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SSI.
 
Công ty đã triển khai đầy đủ các quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể hoàn tất việc phát hành 1.200.000 trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 01 năm 2018, phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2018 của ĐHĐCĐ vào tháng 12 năm 2018. Cổ tức được thanh toán cho Cổ đông trong trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên.
 
Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung các nội dung về phát hành chứng quyền, đổi tên Công ty theo tên mới và vốn điều lệ, cổ phần mới sau đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phù hợp với các quyết định của ĐHĐCĐ và Giấy phép sửa đổi của UBCKNN.
 
Triển khai thực hiện đổi tên Công ty, Chi nhánh, Phòng Giao dịch và các thủ tục liên quan một cách nhanh chóng, kịp thời nhằm đảm bảo việc đổi tên sẽ nâng cao sự nhận diện thương hiệu đến Nhà đầu tư.
 
Giám sát về mặt tài chính
 
Công ty đã lập và công bố các báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN. Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2018 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đúng theo quy định hiện hành của UBCKNN và Bộ Tài chính. Số liệu báo cáo tài chính bán niên trước và sau soát xét không có sự khác biệt nào.
 
Báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2018, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ và tình hình biến động vốn chủ sở hữu trong năm, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, các hướng dẫn kế toán áp dụng cho công ty chứng khoán và các quy định pháp lý có liên quan. Việc trích lập các quỹ và chi thù lao HĐQT và BKS trong năm thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018. 
 
BKS đã thực hiện họp định kỳ 6 tháng cuối năm 2018 vào ngày 23 tháng 03 năm 2019 và đánh giá công tác kế toán, ghi nhận sổ sách của Công ty được thực hiện trên cơ sở thận trọng. Số liệu tài chính của Công ty công bố là minh bạch. 
 
Giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc và Ban Lãnh Đạo
 
HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra trong cuộc họp thường niên. BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.
 
Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào. BKS lưu ý tình hình thị trường kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng có nhiều biến động, do đó, Ban Lãnh Đạo cần thận trọng, duy trì các thành tích đã đạt được và có giải pháp để đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả. 
 
Giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty
 
Trong năm 2018, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.
 
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám Đốc và các Cổ đông
 
Trong năm 2018, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.