RỦI RO THANH KHOẢN

 

Rủi ro thanh khoản xảy ra khi SSI mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ thanh toán một phần hoặc toàn bộ các khoản nợ đến hạn, không đáp ứng được nhu cầu thanh toán tiền mua chứng khoán của nhà đầu tư sử dụng vốn vay ký quỹ (margin), và chậm trễ hoặc không đáp ứng được yêu cầu trong hoạt động thanh toán của các nhà đầu tư trên tài khoản họ duy trì tại SSI.

 

Với số lượng khách hàng ngày càng gia tăng qua các năm, lên tới trên 166 nghìn tài khoản giao dịch trên thị trường cơ sở năm 2019, rải rác tại các Chi nhánh của SSI tại các thành phố khác nhau đi liền với hàng trăm yêu cầu thanh toán mỗi ngày, SSI phải bảo đảm vận hành hoạt động thanh toán cho nhà đầu tư một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm chi phí nhất. Nhằm phục vụ khách hàng được linh hoạt, SSI đã kết nối với hàng chục ngân hàng để quản lý số dư tiền gửi nhà đầu tư bình quân hơn 2.824 tỷ VNĐ trong sự an toàn tuyệt đối.

 

Năm 2019, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ bình quân giữ ở mức ổn định tương đương với năm 2018; tuy nhiên, các hoạt động đầu tư kinh doanh nguồn vốn được đẩy mạnh, đòi hỏi sự linh hoạt cao độ trong việc cân đối dòng tiền hàng ngày giữa giải ngân (cho vay ký quỹ) kịp thời và sử dụng hiệu quả dòng tiền vào khi Nhà đầu tư trả nợ vay ký quỹ. SSI cũng là công ty có trạng thái đầu tư chứng khoán lớn nhất thị trường, do đó việc quản lý các khoản đầu tư chiến lược có thanh khoản thấp cũng đòi hỏi cân đối cơ cấu của nguồn vốn chủ sở hữu một cách hợp lý, sao cho không ảnh hưởng đến nhu cầu tái đầu tư nguồn vốn khi giành được cơ hội đầu tư hiệu quả. Năm 2019 tiếp tục là năm an toàn tuyệt đối của SSI về quản lý thanh khoản, không phát sinh bất kỳ sự cố rủi ro nào. Tỷ lệ vốn khả dụng vẫn luôn luôn duy trì ở mức cao hợp lý từ 301% đến 343%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ theo quy định của UBCKNN là 180%.

 

 

Thành tựu này được duy trì nhờ một quy trình quản lý dòng tiền hết sức chặt chẽ, trên nguyên tắc chú trọng QTRR thanh khoản một cách đặc biệt và có sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các Khối tại SSI. Một hệ thống báo cáo thường xuyên và chi tiết được các bộ phận nghiệp vụ nắm chắc để kịp thời cập nhật thông tin.

 

 

 

RỦI RO TUÂN THỦ

 

Rủi ro tuân thủ là rủi ro mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải đối mặt, đặc biệt trong giai đoạn phát triển và hội nhập toàn cầu như hiện nay, khi mà các doanh nghiệp không chỉ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật trong nước mà còn phải đáp ứng các yêu cầu, quy định từ quốc gia mà Việt Nam có mối quan hệ hợp tác.

 

Rủi ro tuân thủ là rủi ro mà Công ty phải đối mặt trong trường hợp Công ty, nhân viên của Công ty vi phạm hoặc không tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định tại Điều lệ Công ty, vi phạm các Quy định nội bộ, Quy trình nghiệp vụ, Quy chế, kể cả các Quy định về đạo đức nghề nghiệp. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến Công ty phải chịu các rủi ro khác liên quan về mặt pháp lý, tài chính, ảnh hưởng danh tiếng và hoạt động kinh doanh.

 

Để phòng ngừa, hạn chế rủi ro tuân thủ Công ty đã và đang thực hiện các giải pháp sau đây:

 

 Thiết kế quy trình, bộ máy vận hành có sự kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các cá nhân, bộ phận để tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, hạn chế sự lạm quyền và phát hiện sớm các sai phạm có thể xảy ra;

 

 Xây dựng các quy trình trên tinh thần phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động. Bên cạnh đó, các quy trình nội bộ cũng thường xuyên được kiểm tra, rà soát để đảm bảo cập nhật theo các quy định mới của pháp luật;

 

 Nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên bằng cách tăng cường đào tạo về tuân thủ, xây dựng phần mềm đào tạo tuân thủ để đảm bảo tất cả nhân viên có thể tham gia, nhanh chóng tiếp cận với các quy định pháp luật, chính sách nội bộ của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng mở rộng các kênh tuyên truyền, bao gồm cả trực tiếp, bảng tin, hệ thống nội bộ, để nhân viên hiểu về trách nhiệm và chủ động tuân thủ. Công tác đào tạo thực hiện bao gồm đào tạo bên ngoài, tham gia các hội thảo, và đào tạo nội bộ. Trong đó, nội dung đào tạo nội bộ được mở rộng từ các chủ đề tổng quan, điển hình như đào tạo quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ, phòng chống rửa tiền, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm hành chính, hình sự liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và TTCK, cũng như đào tạo về các quy trình, quy chế, hướng dẫn nghiệp vụ, các lĩnh vực chuyên môn thuế, kế toán v.v…;

 

 Duy trì và phát triển chặt chẽ hệ thống ba tuyến phòng thủ, trong đó đảm bảo công tác kiểm soát được thực hiện từ khâu đầu vào, các phòng nghiệp vụ, có sự đánh giá, phân tích của bộ phận QTRR nhằm khoanh vùng, phân loại những rủi ro tuân thủ, và kiểm soát sau của Bộ phận Kiểm soát Nội bộ và Kiểm toán Nội bộ;

 

 Phát triển các hệ thống công nghệ, phần mềm để tự động hóa việc kiểm soát tuân thủ, chức năng cảnh báo và cung cấp các báo cáo phục vụ cho công tác quản lý;

 

 Áp dụng kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm quy định của Công ty.

 

Hàng năm, dựa vào các dữ kiện, đánh giá rủi ro, mục tiêu của các bộ phận, Bộ phận Kiểm soát Nội bộ của Công ty sẽ lên chương trình kiểm soát để đảm bảo việc kiểm soát được triển khai toàn diện, khách quan và hạn chế được rủi ro. Năm 2019, SSI đã thực hiện 34 đợt kiểm soát độc lập tại các bộ phận nhằm mục tiêu kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan để đưa ra sự đảm bảo hợp lý về sự tuân thủ tại tất cả các bộ phận của Công ty; đồng thời, tư vấn cho các bộ phận chỉnh sửa quy trình làm việc nhằm đảm bảo ngăn ngừa cũng như phát hiện kịp thời các rủi ro tiềm ẩn. Đặc biệt, năm 2019, Kiểm soát Nội bộ SSI tập trung hơn vào việc trao đổi với các cấp quản lý nhằm đưa ra giải pháp xử lý các rủi ro, sai sót phát sinh một cách triệt để. Kết quả kiểm soát được báo cáo cho Tổng giám đốc, Giám đốc các Khối phụ trách và Phòng Luật của Công ty để kịp thời xử lý vi phạm, cập nhật, chỉnh sửa quy trình nghiệp vụ. Ngoài ra nhằm nâng cao ý thức tuân thủ, các nội dung về hệ thống kiểm soát nội bộ cũng định kỳ được đưa vào chương trình đào tạo.

 

Bộ phận Kiểm toán Nội bộ (KTNB) hoạt động độc lập, khách quan. KTNB SSI thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng đối với báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và kiểm toán hàng quý đối với báo cáo tài chính của Công ty, đảm bảo các báo cáo có nội dung, thông tin trung thực, tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn, phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật. Ngoài ra KTNB còn thực hiện rà soát các nội dung liên quan thuế, tài chính, phòng chống rửa tiền. Việc KTNB được thực hiện bằng các hình thức kiểm toán thực tế, thực hiện bảng câu hỏi qua email và phỏng vấn điện thoại nhằm đáp ứng sự giám sát liên tục và kịp thời. Từ các kết quả kiểm toán, Bộ phận KTNB đã đưa ra các tư vấn, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện hoạt động, tăng hiệu quả quản trị rủi ro tuân thủ của Công ty.

 

Trang trước                                                                                                                                Trang sau