SSI luôn tin rằng hoạt động quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích cổ đông.

 

Song song với việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật về quản trị công ty tại Việt Nam nói chung (bao gồm Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Thông tư 95/2017/TT-BTC), các quy định áp dụng riêng đối với Công ty niêm yết, công tác quản trị của SSI được từng bước hoàn thiện theo những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới như “Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN”, hay tài liệu “Bộ nguyên tắc Quản trị Công ty theo thông lệ tốt nhất” do UBCKNN và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phát hành tháng 8/2019.

 

Trong thời gian qua, đối chiếu với các tiêu chí đánh giá tại Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN, SSI đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện tình hình quản trị công ty của mình, tiệm cận dần với các chuẩn mực tốt trong khu vực. Cụ thể, có 4 khía cạnh SSI thực hiện tốt bao gồm: Quyền của Cổ đông (đạt 20/21 tiêu chí cấp 1), Đối xử bình đẳng với Cổ đông (đạt 14/15 tiêu chí cấp 1), Vai trò với các bên liên quan (đạt 11/13 tiêu chí cấp 1) và Công bố thông tin minh bạch (đạt 30/32 tiêu chí cấp 1). Sau khi Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty được ban hành, SSI đã chủ động xây dựng Quy chế về Quản trị công ty và trình ĐHĐCĐ phê duyệt, ban hành rộng rãi trong năm 2018. Quy chế này được tham chiếu các thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp, theo đó có quy định chi tiết về quyền của Cổ đông, đối xử bình đẳng với Cổ đông trong các hoạt động, cùng các vấn đề liên quan tới thành viên HĐQT/BKS và hoạt động của HĐQT/ BKS. 

 

Đối với khía cạnh Trách nhiệm của HĐQT, theo Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN, có một số tiêu chí SSI đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ. Cụ thể, mô hình quản trị Công ty hiện tại chưa thành lập các tiểu ban như Tiểu ban Kiểm toán, Tiểu ban Thù Lao, Tiểu ban Nhân sự; thay vào đó là các thành viên HĐQT độc lập trực tiếp phụ trách các vấn đề như quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ. Thành viên HĐQT độc lập cũng chịu trách nhiệm lập báo cáo tháng về hoạt động của HĐQT và báo cáo giám sát kết quả hoạt động của Tổng giám đốc gửi các thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty. Bên cạnh đó, SSI cũng có thành viên HĐQT phụ trách riêng phát triển nguồn nhân lực, phát triển thị trường nước ngoài và quản lý thương hiệu.

 

Năm 2019, SSI đã thành lập Tiểu ban Chiến lược Phát triển, trực thuộc HĐQT, có chức năng hoạch định chiến lược kinh doanh toàn Công ty dựa trên nghiên cứu môi trường kinh doanh, mô hình kinh doanh, sáng kiến chuyển đổi, sản phẩm mới và các phương án tối ưu hóa nguồn lực, gia tăng giá trị Công ty. SSI cũng đã có lộ trình cụ thể và kế hoạch hành động năm 2020 nhằm đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn: thành lập tiểu ban, đánh giá thành viên HĐQT, hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.

 

Về hoạt động đào tạo quản trị công ty, các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài Chính, Kế toán trưởng, và Thư ký Công ty đều đã hoàn thành khóa đào tạo về Quản trị Công ty và được UBCKNN cấp chứng chỉ theo quy định. Đại diện phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Công ty cũng đã hoàn tất “Chương trình chứng nhận thành viên HĐQT lần thứ 3” (DCP3) do Viện Thành viên HĐQT Việt Nam tổ chức tháng 8/2019.