Quy trình thực hiện đánh giá lĩnh vực trọng yếu để xác định nội dung báo cáo bao gồm các bước sau:

 

 

Với quá trình lựa chọn như phía trên, các vấn đề trọng yếu đã được xác định cụ thể theo ma trận sau: 

 

 

 

 

Việc bảo vệ môi trường và nâng cao nhận thức đối với các vấn đề về môi trường ngày càng gia tăng mức độ được quan tâm, cần được lưu ý trong hoạt động vận hành hàng ngày và hành động chung tay của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp. Vì vậy, cho báo cáo năm 2019, SSI đưa các vấn đề bao gồm năng lượng, nước thải và chất thải, và tuân thủ môi trường bổ sung vào báo cáo.  


Các vấn đề sẽ được trình bày chi tiết cùng phương pháp quản trị đối với từng vấn đề tại phần tiếp theo của báo cáo này

 

Trang trước