Với tầm nhìn “Chúng ta cùng thành công”, SSI đã tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với các bên liên quan trong các hoạt động kinh doanh, trong các quá trình ra quyết định, cũng như hoạch định chiến lược dài hạn của Công ty. Sự tham gia của các bên liên quan là một tiến trình quan trọng giúp Công ty xác định được các vấn đề phát triển bền vững đang được quan tâm và kỳ vọng, từ đó xác định các yếu tố trọng yếu để có thể hoạch định và thực thi các hoạt động cần thiết để đáp ứng các kỳ vọng đó. 

 

SSI áp dụng quy trình tham vấn bên liên quan như sau:

 

 

Các bên liên quan của SSI được xác định như sau: 

 

 

Cơ chế giao tiếp và ứng xử với các Bên liên quan 


Trong những năm qua, SSI duy trì nhiều phương pháp giao tiếp, trao đổi riêng biệt và phù hợp với từng bên liên quan, tạo điều kiện để họ có thể chia sẻ một cách đầy đủ, chân thực nhất các vấn đề đang quan tâm. Từ đó cũng giúp SSI kịp thời điều chỉnh các chương trình, chính sách nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho các bên. 

 

 

Qua những lần tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và trao đổi với các bên liên quan, SSI đã xác định được các vấn đề được quan tâm cùng giải pháp và hành động thích hợp nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ bền vững, dựa trên sự tin tưởng, minh bạch trong trao đổi thông tin và nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. 

 

 

 

Trang trước                                                                                                                          Trang sau