GIÁ TRỊ, NGUYÊN TẮC VÀ CHUẨN MỰC HÀNH VI 


Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp SSI (Bộ Quy tắc) đã được xây dựng và ban hành từ năm 2012, áp dụng cho mọi hoạt động của cán bộ, nhân viên đối với các công việc hàng ngày, bao gồm quy định rõ ràng các nguyên tắc, nội dung kèm hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp nhằm đảm bảo đạt được tiêu chuẩn cao nhất về trình độ chuyên môn, đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội nói chung, và khách hàng nói riêng. Bộ Quy tắc quy định cụ thể các tiêu chuẩn ứng xử của Nhân viên Công ty đối với Khách hàng, Công ty, Cổ đông, Nhà cung cấp và Đối tác, Đối thủ cạnh tranh, cũng như Cộng đồng. Đây cũng được coi là căn cứ để xử lý các trường hợp vi phạm chuẩn mực ứng xử của Nhân viên, Cán bộ quản lý khi làm việc tại SSI. 


Bên cạnh đó, SSI đã ban hành Chính sách và các thực hành phòng, chống tham nhũng. Điều khoản về phòng, chống tham nhũng cũng là điều khoản bắt buộc phải đưa vào tất cả hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ và hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty với Nhà cung cấp. 


ĐÀO TẠO, TRUYỀN THÔNG VỀ CÁC GIÁ TRỊ, NGUYÊN TẮC VÀ CHUẨN MỰC HÀNH VI 


Ngay từ thời điểm gia nhập Công ty, mỗi nhân viên đều được phổ biến và cam kết tuân thủ theo Bộ Quy tắc cùng với các quy chế, quy định nội bộ khác của SSI. Công ty tập trung nâng cao ý thức tuân thủ của mỗi cá nhân bằng cách tăng cường đào tạo định kỳ, xây dựng phần mềm đào tạo E-Learning để đảm bảo mỗi cá nhân đều nhanh chóng tiếp cận, hiểu được và tuân thủ Bộ Quy tắc. Từ thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Lãnh đạo, các Cán bộ quản lý đến Nhân viên đều phải chấp hành một cách nghiêm túc và việc giám sát tuân thủ được thực hiện một cách thường xuyên thông qua hoạt động kiểm tra định kỳ của Bộ phận Kiểm soát Nội bộ. 
Bộ Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Chính sách phòng, chống tham nhũng cũng được công bố trên website Công ty để thuận tiện cho Cổ đông, Nhà đầu tư, Khách hàng và các bên liên quan khác tra cứu, nắm bắt thông tin. 


CƠ CHẾ TƯ VẤN VÀ BÁO CÁO CÁC MỐI QUAN NGẠI VỀ ĐẠO ĐỨC 


Giám đốc Luật và Kiểm soát Nội bộ SSI là người được giao trách nhiệm đề xuất, soạn thảo, cập nhật và chỉnh sửa các quy định nội bộ về cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý, báo cáo hành vi vi phạm, cũng là đầu mối tiếp nhận thông tin liên tục 24/7 và chịu trách nhiệm xử lý các thông tin báo về hành vi vi phạm. Về quy trình xử lý, sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Luật và Kiểm soát Nội bộ sẽ yêu cầu Bộ phận Kiểm soát Nội bộ điều tra sự việc, sau đó gửi thông báo kết luận cùng cách thức xử lý lên Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Khối nơi xảy ra sự việc, Giám đốc Nhân sự cùng Giám đốc Quản trị Rủi ro. 
Năm 2019, SSI không ghi nhận báo cáo mối quan ngại về đạo đức. 

 

 

Trang trước                                                                                                                                Trang sau