MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hội đồng Quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm cao nhất về chiến lược phát triển bền vững của SSI. Tổng giám đốc và Ban Lãnh đạo chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu và kế hoạch, đồng thời chia sẻ và đảm bảo các vấn đề phát triền bền vững được hiểu và thống nhất thực hiện trong toàn Công ty, từ các khối và bộ phận nghiệp vụ cho tới từng nhân viên.

 

 

 

 

Trang trước                                                                                                                             Trang sau