ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG CỦA SSI LIÊN QUAN ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG   

 

Việc đánh giá các tác động từ hoạt động của SSI lên ba yếu tố: kinh tế, môi trường, xã hội sẽ giúp Công ty có thể xác định vai trò, trách nhiệm và các hành động cần thực hiện trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển bền vững của Công ty. 

 

Tác động đối với nền kinh tế

 

- SSI đảm bảo hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, từ đó hoàn thành các nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách nhà nước; nâng cao thu nhập và lợi ích kinh tế khác cho người lao động; duy trì một mức cổ tức ổn định cho cổ đông;

 

- Với vị thế là công ty chứng khoán đầu ngành, SSI nỗ lực xây dựng một thị trường tài chính phát triển và minh bạch thông qua hoạt động kết nối vốn và cơ hội đầu tư, phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung – dài hạn hiệu quả của nền kinh tế; tích cực xây dựng, đóng góp phát triển thị trường thông qua chủ động tham gia, đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về TTCK, nâng cao tính thực tiễn và chất lượng cho các văn bản của Cơ quan Nhà nước; tiên phong xây dựng các sản phẩm mới trên thị trường;

 

- Tham gia tư vấn xây dựng chiến lược, tái cấu trúc, giải pháp tài chính, cải thiện quản trị công ty theo thông lệ tốt cho nhiều Doanh nghiệp trong nước.

 

Tác động đối với xã hội:

 

- Tạo công ăn việc làm cho gần 1.000 nhân sự làm việc tại 5 tỉnh thành trên cả nước. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua đầu tư lớn cho các hoạt động đào tạo, phát triển đội ngũ, tìm kiếm và nuôi dưỡng tài năng;

 

Lấy khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động, quản lý an toàn tài khoản cho trên 166 nghìn khách hàng trong và ngoài nước;

 

- Tích cực trong các hoạt động vì cộng đồng với tôn chỉ “chúng tôi tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển của cộng đồng”. 

 

Tác động đối với môi trường 

 

SSI là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, không có sản xuất trực tiếp nên tác động tới môi trường của doanh nghiệp là không lớn. Công ty chú trọng vào việc giảm thiểu các tác động từ tiêu dùng năng lượng và xả thải trong hoạt động hàng ngày của nhân viên, song song với các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

 

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc 


Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững được tổ chức tháng 9/2015 tại thành phố New York, Hoa Kỳ đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 với trọng tâm là các Mục tiêu Phát triển bền vững cho giai đoạn 2015 – 2030. Chương trình Nghị sự 2030 có độ bao phủ chính sách phổ quát, toàn diện, vì lợi ích của người dân trên toàn thế giới, cho thế hệ hôm nay và mai sau để không ai bị bỏ lại phía sau

 

 

 

Trên cơ sở 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể của Chương trình nghị sự 2030, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, khả năng và ưu tiên phát triển của Việt Nam trong từng giai đoạn, kế thừa các chiến lược, chính sách, chương trình kế hoạch phát triển hiện hành chủ yếu, quan trọng của quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các  Bộ, Ban, ngành, địa phương xác định các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với Việt Nam và xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030. Theo đó, mục tiêu tổng quát cho đến năm 2030 bao gồm:

 

 Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ

 

 Công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái 

 

 Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên 

 

 Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu 

 

 Bảo đảm mọi người dân được phát huy tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển, xây dựng xã hội hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững. 

 

SSI xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động phát triển bền vững dựa trên quá trình đánh giá, phân tích chiến lược phát triển chung của Công ty, các tác động chính đối với Kinh tế - Môi trường – Xã hội, cùng với việc lựa chọn và gắn kết các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, mục tiêu cụ thể của Việt Nam nêu trên. 

 

Định hướng chiến lược về phát triển bền vững tại SSI 


Hoạt động dựa trên tầm nhìn “Chúng ta cùng thành công”, SSI luôn coi việc đem lại hiệu quả tối ưu và lợi ích tốt nhất cho Khách hàng, Đối tác, Cộng sự, Cổ đông và Cộng đồng chính là thành công của Công ty. SSI nhận thức được rằng, một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu chỉ tập trung vào những mục tiêu phát triển đơn lẻ, ngắn hạn mà không quan tâm tới sự tăng trưởng dài hạn đặt trong mối quan hệ với nền kinh tế, môi trường và xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều thử thách đến từ biến động kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán (TTCK) dự báo sẽ tiếp tục dao động trong biên độ rộng cùng sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các công ty chứng khoán trong và ngoài nước, hơn bao giờ hết SSI cần lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược phát triển, tiếp tục giữ vững vị trí là định chế tài chính hàng đầu Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế. Vì vậy, định hướng chiến lược trong dài hạn của SSI chính là đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty song hành cùng với sự phát triển bền vững của Thị trường Tài chính Việt Nam và đóng góp một cách hiệu quả nhất, thiết thực nhất cho Xã hội, bên cạnh đó không bỏ qua vai trò của từng cá nhân trong Công ty trong công cuộc bảo vệ môi trường. 

 

 

 

Trang sau