Cơ cấu lao động cấp quản lý và nhân viên

 

Năm 2019, số lượng cán bộ lãnh đạo (từ cấp quản lý sơ cấp – PC 51 trở lên) là 134 người, chiếm xấp xỉ 14% tổng số lượng nhân sự, tỷ trọng lớn thuộc về nhóm từ 30 – 50 tuổi (89,55%). Trong đó, số lượng lãnh đạo nữ chiến 52,99%.

 

Thông tin về sự đa dạng của Cấp quản lý và Nhân viên 

 

 

Đảm bảo thu nhập và lợi ích kinh tế của đội ngũ nhân sự theo hiệu quả làm việc

 

Lấy hiệu quả là nguyên tắc trong kinh doanh và quản trị, SSI vận hành hệ thống các chính sách xoay quanh hiệu quả chung của tổ chức. Các chính sách đãi ngộ - phúc lợi của cá nhân, cơ hội thăng tiến được gắn liền với năng lực, thành tích, đóng góp của bản thân trong tương quan hiệu quả chung của bộ phận và của Công ty, đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân sự, không phân biệt giới tính, vùng miền. 

 

SSI rất chú trọng đến việc xây dựng và triển khai chính sách chi trả lương theo mô hình 3P (Positon – vị trí; Person – con người; Performance – Hiệu quả công việc). Phương pháp chi trả lương 3P khắc phục được các nhược điểm của phương pháp trả lương truyền thống như quá chú trọng đến bằng cấp hoặc thâm niên, không phân biệt được năng lực thực hiện công việc và đóng góp của cá nhân vào hiện thực hóa mục tiêu doanh nghiệp. Với phương pháp này SSI có thể:

 

 Trả lương phù hợp với sự đóng góp của từng vị trí đối với doanh nghiệp, tạo tính cạnh tranh so với thị trường của cùng một tập hợp các chức năng.


 Thu hút và giữ chân nhân viên giỏi nhờ tạo động lực thông qua thực thi sự công bằng khi trả lương tương xứng với năng lực


 Khuyến khích nâng cao hiệu quả công việc do trả lương tương xứng với đóng góp của nhân viên vào kết quả chung của doanh nghiệp

 

 

Hệ thống Quản trị thành tích và đánh giá hiệu quả công việc (PMS) giúp SSI triển khai việc thiết lập các mục tiêu và ghi nhận kết quả thực hiện công việc từng thời kỳ tới từng cá nhân tại tất cả cấp bậc nhằm ghi nhận thành tích, đóng góp của cá nhân vào thành tích chung của tập thể; đồng thời theo dõi được lộ trình thực hiện công việc của mỗi người để có các kế hoạch phát triển trong tương lai. 100% cán bộ nhân viên được đánh giá hiệu quả công việc định kỳ hàng năm, riêng Khối Kinh doanh được đánh giá hiệu quả công việc định kỳ hàng tháng, quý, năm.

 

Tỷ lệ lương cơ bản và chi phí trực tiếp cho nhân sự SSI theo giới tính và địa điểm hoạt động:

 

 

 

Trang trước                                                                                                                Trang sau