Phòng chống tham nhũng tại SSI

 

Tại SSI, việc nâng cao ý thức phòng chống tham nhũng thông qua áp dụng Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, áp dụng các thông lệ quản trị và thực hành kinh doanh có trách nhiệm tốt đã đem lại kết quả tích cực cho hoạt động phòng chống tham nhũng và rủi ro tuân thủ của doanh nghiệp, góp phần nâng cao vị thế của doanh nghiệp đối với các bên liên quan.

 

Năm 2019, SSI đã chính thức ban hành Chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng áp dụng cho tất cả nhân viên, cấp quản lý, điều hành của Công ty. Chính sách này quy định việc áp dụng nguyên tắc và biện pháp để phòng, chống tham nhũng trong nội bộ SSI và Công ty con (Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI – SSIAM), và tuân thủ quy định của Luật phòng chống tham nhũng. Cùng với Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp, Chính sách và các thực hành phòng chống tham nhũng được công bố trên website Công ty để thuận tiện cho Cổ đông, Nhà đầu tư, Khách hàng và các bên liên quan khác tra cứu, nắm bắt thông tin.

 

Để phòng ngừa, hạn chế rủi ro có thể xảy ra liên quan đến tuân thủ, bao gồm cả việc phòng chống tham nhũng, SSI đã và đang thực hiện các giải pháp sau đây:

 

Thiết kế quy trình, bộ máy vận hành có sự kiểm tra chéo lẫn nhau giữa các cá nhân, bộ phận để tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, hạn chế sự lạm quyền và phát hiện sớm các sai phạm có thể xảy ra;


 Xây dựng các quy trình và thường xuyên rà soát trên tinh thần phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn hoạt động; 


 Nâng cao ý thức tuân thủ của nhân viên bằng cách tăng cường đào tạo về tuân thủ, xây dựng phần mềm đào tạo tuân thủ để đảm bảo tất cả nhân viên có thể tham gia, nhanh chóng tiếp cận với các quy định pháp luật, chính sách nội bộ của Công ty;


 Duy trì và phát triển chặt chẽ hệ thống ba tuyến phòng thủ, trong đó đảm bảo công tác kiểm soát được thực hiện từ khâu đầu vào, các phòng nghiệp vụ, có sự đánh giá, phân tích của bộ phận quản trị rủi ro nhằm khoanh vùng, phân loại những rủi ro tuân thủ, và kiểm soát sau của Bộ phận Kiểm soát Nội bộ và Kiểm toán Nội bộ; 


 Phát triển các hệ thống công nghệ, phần mềm để tự động hóa việc kiểm soát tuân thủ, chức năng cảnh báo và cung cấp các báo cáo phục vụ cho công tác quản lý;


 Áp dụng kỷ luật nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm quy định của Công ty.

 

Năm 2019, SSI đã thực hiện 34 đợt kiểm soát độc lập tại các bộ phận nhằm mục tiêu kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan để đưa ra sự đảm bảo hợp lý về sự tuân thủ tại tất cả các bộ phận của Công ty; đồng thời, tư vấn cho các bộ phận chỉnh sửa quy trình làm việc nhằm đảm bảo ngăn ngừa cũng như phát hiện kịp thời các rủi ro tiềm ẩn

 

Công ty không có vụ việc tham nhũng nào được ghi nhận trong năm.  

 

 

 

Trang trước