Thông tin chung

CÔNG TY

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (“Công ty”) là một công ty cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, Giấy phép Thành lập công ty cổ phần số 3041/GP-UB do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 12 năm 1999 và Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số 056679 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu vào ngày 30 tháng 12 năm 1999. Công ty hoạt động theo Giấy phép Hoạt động Kinh doanh Chứng khoán số 03/GPHĐKD do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 5 tháng 4 năm 2000 và các văn bản sửa đổi khác.

 

Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 6.000.000.000 VND và đã được bổ sung trong từng thời kỳ theo các giấy phép điều chỉnh. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, tổng vốn điều lệ của Công ty là 5.000.636.840.000 VND theo giấy phép điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2018.

                                                                                                                           

Hoạt động chính của Công ty là môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, giao dịch ký quỹ chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh. Công ty có trụ sở chính tại Số 72 Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty có các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Vũng Tàu, Nha Trang và các phòng giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Công ty có 2 công ty con sở hữu trực tiếp, 1 công ty con sở hữu gián tiếp và 3 công ty liên kết.

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Các thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này như sau:

 

Họ tên Chức vụ Ngày được bầu

Ông Nguyễn Duy Hưng

Chủ tịch

Được bầu lại ngày 23 tháng 4 năm 2015

Ông Nguyễn Hồng Nam

Ủy viên

Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2014

Ông Ngô Văn Điểm

Ủy viên

Được bầu lại ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ông Bùi Quang Nghiêm

Ủy viên

Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2014

Ông Nguyễn Duy Khánh

Ủy viên

Được bầu ngày 23 tháng 4 năm 2015

Ông Hironoki Oka

Ủy viên

Được bầu ngày 23 tháng 4 năm 2015

­

 

BAN KIỂM SOÁT

 

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này như sau:

 

Họ tên Chức vụ Ngày được bầu/Từ nhiệm

Ông Nguyễn Văn Khải

Trưởng ban

Được bầu lại ngày 25 tháng 4 năm 2016

Ông Đặng Phong Lưu

Thành viên

Được bầu lại ngày 23 tháng 4 năm 2015

Bà Hồ Thị Hương Trà

Thành viên

Được bầu lại ngày 21 tháng 4 năm 2017

Từ nhiệm ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này như sau:

 

Họ tên Chức vụ Ngày bổ nhiệm/Tái bổ nhiệm

Ông Nguyễn Duy Hưng

Tổng Giám đốc

Bổ nhiệm ngày 5 tháng 3 năm 2007

Ông Nguyễn Hồng Nam  

Phó Tổng Giám đốc

Tái bổ nhiệm ngày 5 tháng 9 năm 2003

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất này là Ông Nguyễn Duy Hưng, chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

 

 

KIỂM TOÁN VIÊN

 

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho Công ty.