Các quỹ khác được trích lập theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên toàn Công ty.  Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày | B05-CTCK/HN

 

29.14. Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán

 


29.15. Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu

 

 


30. LÃI/(LỖ) TỪ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH

30.1. Lãi/(lỗ) bán các tài sản tài chính FVTPL

 

 

30.2. Chênh lệch về đánh giá lại các tài sản tài chính

 


30.3. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL, HTM, AFS, các khoản cho vay và phải thu

 


31. CHI PHÍ DỰ PHÒNG SUY GIẢM GIÁ TRỊ TÀI SẢN TÀI CHÍNH, XỬ LÝ TỔN THẤT CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÓ ĐÒI

 


32. THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KHÁC

 


33. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

 


TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ