Các quỹ khác được trích lập theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên toàn Công ty.  Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày | B05-CTCK/HN

 

28.3. Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn

 

 

(1) Bao gồm lợi nhuận đã thực hiện cuối năm và lỗ chưa thực hiện cuối năm. Xem thêm tại Thuyết minh số 7.5, 28.1 và 36.

 

28.4. Cổ phiếu

 

 

29. THUYẾT MINH VỀ CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

29.1. Ngoại tệ các loại

 


29.2. Tài sản tài chính niêm yết lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (“VSD”) của CTCK

 


29.3. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK

 


29.4. Tài sản tài chính chờ về của CTCK

 


29.5. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK

 


29.6. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư

 


29.7. Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư

 


29.8. Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư

 


29.9. Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư

 


29.10. Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư

 


29.11. Tiền gửi Nhà đầu tư

 


29.12. Tiền gửi của Tổ chức phát hành

 


29.13. Phải trả nhà đầu tư của CTCK