Các quỹ khác được trích lập theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông tại cuộc họp thường niên toàn Công ty.  Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày | B05-CTCK/HN

 

7.4. Các khoản cho vay

 

 

(1)  Chứng khoán của nhà đầu tư tham gia vào giao dịch vay ký quỹ được Công ty giữ như tài sản cầm cố cho khoản vay này của nhà đầu tư với Công ty. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 và 31 tháng 12 năm 2016, giá trị mệnh giá của chứng khoán làm tài sản cầm cố cho các khoản cho vay giao dịch ký quỹ lần lượt là 6.040.499.840.000 VND và 5.207.197.455.000 VND, (giá trị thị trường của chứng khoán làm tài sản cầm cố cho các khoản vay giao dịch ký quỹ lần lượt là 16.549.831.922.670 VND và 10.152.327.220.100 VND)

(2)  Đây là khoản phải thu liên quan đến hoạt động ứng trước tiền bán cổ phiếu cho nhà đầu tư trong thời gian chờ bán cổ phiếu

(3)  Đây là khoản phải thu liên quan đến hợp đồng môi giới bán trái phiếu được nắm giữ bởi khách hàng, theo đó Công ty ứng trước tiền bán trái phiếu cho khách hàng trong thời gian chờ bán trái phiếu.

(4)  Giá trị hợp lý của các khoản cho vay được xác định bằng giá trị ghi sổ của khoản vay trừ đi dự phòng suy giảm giá trị các khoản cho vay.

 

7.5. Tình hình biến động giá trị thị trường của các tài sản tài chính

 

 

8. DỰ PHÒNG SUY GIẢM GIÁ TRỊ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN NHẬN THẾ CHẤP

 

Đây là khoản dự phòng suy giảm giá trị các khoản cho vay giao dịch ký quỹ.

 

9. CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH KHÁC

 


Chi tiết dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu

 

 

10. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

 

(1) Đây là giá trị đầu tư nhận hoàn vốn theo tiến độ ngắn hạn liên quan đến hợp đồng bán cổ phiếu giữa Công ty và khách hàng về việc bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc Tế Hoàng Anh Gia Lai, tên cũ là Công ty Cổ phần Cao Su Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, khách hàng sẽ thực hiện thanh toán cho Công ty theo tiến độ quy định tại hợp đồng mua bán cổ phiếu. Quyền kiểm soát cổ phiếu sẽ được chuyển giao từ bên bán sang bên mua theo tiến độ thanh toán quy định tại hợp đồng. Cổ phiếu sau khi được chuyển nhượng sẽ được phong tỏa làm tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán theo tiến độ của khách hàng, quy định tại hợp đồng mua bán cổ phiếu. Giá trị của khoản đầu tư nhận hoàn vốn được xác định bằng hiệu số giữa giá trị gốc của khoản đầu tư đã bán, chờ hoàn vốn và khoản dự phòng suy giảm giá trị tài sản đảm bảo tính theo giá hợp lý của tài sản đảm bảo tại thời điểm báo cáo.

 

11. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN

 

(1) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, trong số các khoản tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên 1 năm, có 70 tỷ VND được dùng để bảo đảm cho các khoản vay thấu chi của Công ty.
(2) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, trong số cổ phiếu đầu tư vào công ty liên kết, có 13.905.666 cổ phiếu với giá trị mệnh giá 139.056.660.000 VND được dùng làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu do Công ty phát hành đợt 2 năm 2017 và 7.987.271 cổ phiếu với giá trị mệnh giá 79.872.710.000 VND được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn của Công ty.

 

 

12. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH