30.11 Tiền gửi Nhà đầu tư

 

 
 
30.12 Tiền gửi của Tổ chức phát hành
 
 
30.13 Phải trả nhà đầu tư của CTCK
 
 
30.14 Phải trả Tổ chức phát hành chứng khoán
 
 
30.15 Phải trả cổ tức, gốc và lãi trái phiếu
 
 
31. LÃI/(LỖ) TỪ CÁC TÀI SẢN TÀI CHÍNH
 
31.1. Lãi/(lỗ) bán các tài sản tài chính FVTPL
 
 
31.2 Chênh lệch về đánh giá lại các tài sản tài chính 
 
 
31.3 Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL, HTM, AFS, các khoản cho vay và phải thu
 

 

31.4. Cổ tức, tiền lãi phát sinh từ tài sản tài chính FVTPL, HTM, AFS, các khoản cho vay và phải thu

 

 
32. CHI PHÍ/(HOÀN NHẬP) DỰ PHÒNG SUY GIẢM GIÁ TRỊ TÀI SẢN TÀI CHÍNH, XỬ LÝ TỔN THẤT CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÓ ĐÒI
 
 
33. THU NHẬP HOẠT ĐỘNG KHÁC
 
 
34. CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ
 
 
TỔNG HỢP CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ

 

 

Trang trước Trang sau