28. DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN DÀI HẠN

 

 

Đây là các khoản thu nhập chưa thực hiện phát sinh do Công ty bán cổ phiếu cho công ty liên kết, số liệu trình bày ở trên tương ứng với tỷ lệ sở hữu của Công ty trong công ty liên kết thực hiện mua cổ phiếu.

 

29. VỐN CHỦ SỞ HỮU
 
29.1 Lợi nhuận chưa phân phối
 

 

29.2 Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu

 

 

29.3 Tình hình phân phối thu nhập cho cổ đông hoặc các thành viên góp vốn

 

 

 

29.4 Cổ phiếu

 

 

30. THUYẾT MINH VỀ CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
 
30.1. Ngoại tệ các loại
 
 
30.2 Tài sản tài chính niêm yết lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (“VSD”) của CTCK 
 

 

30.3 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của CTCK 

 

 

30.4 Tài sản tài chính chờ về của CTCK

 

 

30.5 Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của CTCK 

 

 

30.6. Tài sản tài chính niêm yết/đăng ký giao dịch của Nhà đầu tư 

 

 

30.7 Tài sản tài chính đã lưu ký tại VSD và chưa giao dịch của Nhà đầu tư

 

 

30.8 Tài sản tài chính chờ về của Nhà đầu tư

 

 

30.9 Tài sản tài chính chưa lưu ký tại VSD của Nhà đầu tư

 

 

30.10 Tài sản tài chính được hưởng quyền của Nhà đầu tư

 

 

Trang trước Trang sau