Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu hợp nhất

 

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016