TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 

XÁC ĐỊNH CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

Quy trình thực hiện đánh giá lĩnh vực trọng yếu để xác định nội dung báo cáo bao gồm các bước sau:

 

 

SSI đã áp dụng song song nhiều phương pháp tham vấn để đạt được kết quả toàn diện và đầy đủ nhất. Đầu tiên, SSI đã sử dụng phương thức khảo sát để lấy ý kiến số đông từ phía Nhân viên, Khách hàng, Nhà đầu tư. Một số cuộc phỏng vấn nhóm, phỏng vấn chuyên sâu tiếp tục được thực hiện với đại diện Nhà đầu tư, Khách hàng, Nhân viên, Cán bộ quản lý sau khi có thu thập kết quả khảo sát, để đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn nữa về vấn đề các bên quan tâm. 


Sau quá trình tham vấn Ban Lãnh Đạo Công ty cùng các bên liên quan ưu tiên, các vấn đề trọng yếu đã được xác định cụ thể như sau: 

 

 

Từ đó, các vấn đề trọng yếu được hệ thống lại thành các nội dung báo cáo các hoạt động phát triển bền vững của SSI năm 2017: