TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
XÁC ĐỊNH CÁC LĨNH VỰC TRỌNG YẾU
 

Quy trình thực hiện đánh giá lĩnh vực trọng yếu để xác định nội dung báo cáo bao gồm các bước sau:

 

 

Với quá trình lựa chọn như phía trên, các vấn đề trọng yếu đã được xác định cụ thể theo ma trận sau:

 

Theo đó, các vấn đề trọng yếu được hệ thống lại thành các nội dung báo cáo các hoạt động phát triển bền vững của SSI năm 2018: