TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 

GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Với tầm nhìn “Chúng ta cùng thành công”, SSI đã tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với các bên liên quan trong các hoạt động kinh doanh, trong các quá trình ra quyết định, cũng như hoạch định chiến lược dài hạn của Công ty. Sự tham gia của các bên liên quan là một tiến trình quan trọng giúp Công ty xác định được các vấn đề liên quan tới phát triển bền vững đang được quan tâm và kỳ vọng, từ đó xác định các yếu tố trọng yếu để có thể hoạch định và thực thi các hoạt động cần thiết để đáp ứng các kỳ vọng đó. 


Các bên liên quan của SSI được xác định bao gồm: Khách hàng, Cổ đông/ Nhà đầu tư, Cơ quan quản lý, Nhân viên, Nhà cung cấp, Cơ quan Truyền thông, và Cộng đồng. 

 

Cơ chế tiếp nhận ý kiến của các bên liên quan 


SSI sử dụng những cách thức giao tiếp riêng biệt, phù hợp với từng bên liên quan, tạo điều kiện để các bên có thể chia sẻ một cách đầy đủ, chân thực nhất các vấn đề họ quan tâm, kỳ vọng. Dưới đây phương pháp giao tiếp của Công ty với các bên liên quan và khái quát một số vấn đề được quan tâm: 

 

 

 

Ứng xử với các bên liên quan 


Qua những lần tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và trao đổi với các bên liên quan, SSI đã xác định được các vấn đề được quan tâm cùng giải pháp và hành động thích hợp nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ bền vững, dựa trên sự tin tưởng, minh bạch trong trao đổi thông tin và nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. 

 

 

Các bên liên quan ưu tiên được xác định dựa vào mức độ ảnh hưởng và mức độ phụ thuộc của họ với công ty theo mô hình đánh giá như dưới đây: