TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN VÌ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Với tầm nhìn “Chúng ta cùng thành công”, SSI đã tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ bền vững với các bên liên quan trong các hoạt động kinh doanh, trong các quá trình ra quyết định, cũng như hoạch định chiến lược dài hạn của Công ty. Sự tham gia của các bên liên quan là một tiến trình quan trọng giúp Công ty xác định được các vấn đề phát triển bền vững đang được quan tâm và kỳ vọng, từ đó xác định các yếu tố trọng yếu để có thể hoạch định và thực thi các hoạt động cần thiết để đáp ứng các kỳ vọng đó.


SSI áp dụng quy trình tham vấn bên liên quan như sau:

 

 

Các bên liên quan của SSI bao gồm: Khách hàng, Cổ đông/Nhà đầu tư, Cơ quan quản lý, Nhân viên, Nhà cung cấp, Cơ quan truyền thông, và Cộng đồng. Mức độ ưu tiên được xác định theo mô hình như dưới đây:

 

Mô hình xác định bên liên quan ưu tiên