TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
 
 
TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO
 
Báo cáo Phát triển Bền vững (BCPTBV) được xây dựng nhằm tổng hợp công bố, xem xét và đánh giá lại các mục tiêu và hoạt động phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) theo định hướng chiến lược đối với các vấn đề phát triển bền vững. Nội dung của báo cáo thể hiện cách tiếp cận của Công ty đối với các vấn đề phát triển bền vững. 
 
Sau nhiều năm thực hiện BCPTBV và 3 năm liên tục lập báo cáo theo tiêu chuẩn công bố thông tin dựa trên Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững, phiên bản G4 dành cho ngành Tài chính của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu Global Reporting Initiative (GRI); năm 2017 là năm đầu tiên SSI tiến hành lập báo cáo này tham chiếu theo các tiêu chuẩn của phiên bản mới nhất - GRI Sustainability Reporting Standards. Đây là phiên bản có chuẩn mực quốc tế cao nhất về lập BCPTBV, được nâng cấp và cấu trúc lại nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện và hiệu quả hơn. BCPTBV SSI cũng được xây dựng độc lập thay vì tích hợp cùng Báo cáo Thường niên như mọi năm. Thông qua đó, Công ty muốn thể hiện nỗ lực công khai, minh bạch trong việc công bố các nội dung liên quan tới phát triển bền vững, gia tăng giá trị mang lại cho cổ đông, củng cố lòng tin của các bên liên quan, xây dựng uy tín, thương hiệu của Công ty. 
 
Nội dung báo cáo 
Báo cáo Phát triển Bền vững 2017 nêu lên định hướng chiến lược đối với những vấn đề phát triển bền vững của Công ty trong những năm sắp tới, đồng thời phản ánh các kết quả hoạt động phát triển bền vững quan trọng trong năm 2017. Báo cáo sẽ giúp Cổ đông, Nhà đầu tư có cái nhìn một cách đầy đủ và toàn diện hơn về Tầm nhìn, Chiến lược cũng như các kết quả của các Hoạt động phát triển bền vững cụ thể của Công ty.
 
Báo cáo bao gồm những nội dung chính như sau:
Thông điệp của Chủ tịch về phát triển bền vững
Tổng quan về Công ty
Định hướng phát triển bền vững
Tổng quan về Báo cáo
Báo cáo chi tiết về hoạt động phát triển bền vững năm 2017
 
Phạm vi & Ranh giới báo cáo 
Báo cáo Phát triển bền vững 2017 được lập theo niên độ kế toán, kết thúc vào ngày 31/12/2017. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ số liệu hoạt động thực tế của SSI, tại Hội sở và các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của Công ty trên toàn quốc, từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017. Các số liệu tài chính trong báo cáo được dẫn chiếu từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2017.
 
Báo cáo được thực hiện bởi Nhóm làm Báo cáo phát triển bền vững – Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, bao gồm các thành viên đến từ một số Bộ phận chịu trách nhiệm về các thông tin được đưa ra trong Báo cáo như Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư, Truyền thông, Tài chính – Kế toán, Thư ký HĐQT. 
 
Cách thức xác định nội dung báo cáo 
Báo cáo được lập tham chiếu theo các tiêu chuẩn tại Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI). 
Cách tiếp cận với các vấn đề bền vững của SSI xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Công ty, kết hợp với mục tiêu phát triển môi trường kinh doanh và xã hội, từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng.
 
Nội dung Phát triển Bền vững được SSI trao đổi với các bên liên quan nhằm nhận diện những vấn đề được các bên quan tâm. Những vấn đề này được SSI tiếp tục đánh giá và xem xét trong bối cảnh phát triển bền vững chung cùng mối tương quan với hoạt động hiện tại, chiến lược phát triển bền vững của Công ty, từ đó xác định ra các vấn đề trọng yếu để thực hiện rà soát, cải tiến cũng như thể hiện trong Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2017.
 
Báo cáo được xác định theo các nguyên tắc sau:
 
 
Liên hệ 
Các ý kiến đóng góp hoặc những câu hỏi liên quan xin vui lòng liên hệ:
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Email: investorrelation@ssi.com.vn
Điện thoại: (+84-24) 3936 6321
Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội