TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
GRI 100 - CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG
 
TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO
 

Báo cáo Phát triển Bền vững (BCPTBV) là bức tranh tổng quát thể hiện các công bố, xem xét và đánh giá lại hoạt động phát triển bền vững của SSI theo định hướng chiến lược đối với các vấn đề phát triển bền vững.

 

Năm 2018 là năm thứ 2 Công ty lập BCPTBV tham chiếu theo các tiêu chuẩn của Hướng dẫn lập Báo cáo Phát triển Bền vững - Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (Global Reporting Initiative GRI) – phiên bản mới nhất GRI Sustainability Reporting Standards. Đây là phiên bản có chuẩn mực quốc tế cao nhất liên quan đến việc lập BCPTBV, được nâng cấp và cấu trúc lại từ phiên bản G4 nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện báo cáo thuận tiện và hiệu quả hơn. Đây cũng là năm thứ 2 SSI lập BCPTBV độc lập thay vì tích hợp cùng Báo cáo Thường niên. Thông qua đó, Công ty muốn thể hiện nỗ lực công khai, minh bạch trong công bố các nội dung phát triển bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin của Cổ đông, Nhà đầu tư; góp phần củng cố lòng tin, gia tăng giá trị mang lại cho các bên liên quan; khẳng định uy tín và thương hiệu SSI.

 
Nội dung báo cáo 
Báo cáo Phát triển Bền vững 2018 một lần nữa khẳng định lại định hướng chiến lược đối với những vấn đề phát triển bền vững của SSI, đồng thời phản ánh và đánh giá các nỗ lực trong hoạt động phát triển bền vững của Công ty năm 2018. Báo cáo sẽ giúp các Bên liên quan có cái nhìn một cách đầy đủ và toàn diện hơn về Tầm nhìn, Chiến lược cũng như các kết quả của các Hoạt động phát triển bền vững cụ thể của Công ty.
 
Báo cáo bao gồm những nội dung chính như sau:
Thông điệp của Chủ tịch về phát triển bền vững
Tổng quan về Công ty
Định hướng phát triển bền vững
Tổng quan về Báo cáo
Báo cáo chi tiết về Hoạt động phát triển bền vững năm 2018
 
Phạm vi & Ranh giới báo cáo 
Báo cáo Phát triển Bền vững 2018 được lập theo niên độ kế toán, kết thúc vào ngày 31/12/2018. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ số liệu hoạt động thực tế của SSI, tại Hội sở và các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của Công ty trên toàn quốc, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018. Các số liệu tài chính trong Báo cáo được dẫn chiếu từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2018.
 
Báo cáo được thực hiện bởi Nhóm phụ trách Báo cáo Phát triển Bền vững SSI, bao gồm các thành viên đến từ một số Bộ phận chịu trách nhiệm về các thông tin được đưa ra trong Báo cáo như Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư, Truyền thông, Tài chính – Kế toán, Thư ký HĐQT.
 
Cách thức xác định nội dung báo cáo 

Báo cáo được lập tuân theo các tiêu chuẩn tại Bộ tiêu chuẩn GRI Sustainability Reporting Standards của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu (GRI) với tùy chọn Cốt lõi.

Cách tiếp cận với các vấn đề bền vững của SSI xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Công ty, kết hợp với mục tiêu phát triển môi trường kinh doanh và xã hội, từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng.

Nội dung Phát triển Bền vững được SSI trao đổi với các bên liên quan nhằm nhận diện những vấn đề được các bên quan tâm. Những vấn đề này được SSI tiếp tục đánh giá và xem xét trong bối cảnh phát triển bền vững chung cùng mối tương quan với hoạt động hiện tại, chiến lược phát triển bền vững của Công ty, từ đó xác định ra các vấn đề trọng yếu để thực hiện rà soát, cải tiến cũng như thể hiện trong Báo cáo. Nội dung này cũng được xem xét trong mối liên hệ chặt chẽ với 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc để phù hợp với xu hướng chung trên thế giới, hành động gắn liền với hoạt động chung của toàn xã hội.

 
Báo cáo được xác định theo các nguyên tắc sau:
 
 
 
Liên hệ 
Các ý kiến đóng góp hoặc những câu hỏi liên quan xin vui lòng liên hệ:
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Email: investorrelation@ssi.com.vn
Điện thoại: (+84-24) 3936 6321
Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội