QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
QUẢN TRỊ RỦI RO
 
Năm 2018 chứng kiến những biến động mạnh của TTCK Việt Nam cũng như chịu tác động của nhiều yếu tố bất lợi từ thị trường quốc tế. VN-Index đạt lịch sử ở mức 1.211 điểm, nhưng sau đó giảm mạnh, kết thúc phiên giao dịch cuối năm 2018 dừng ở mức 892,54 điểm, giảm 26,3% so với đỉnh, và giảm 9,32% so với mức cuối năm 2017. Trong bối cảnh đó, hệ thống chính sách, quy trình về quản trị rủi ro (QTRR) của Công ty tiếp tục được hoàn thiện và cập nhật, phù hợp với mức độ tăng trưởng cũng như biến động mạnh của thị trường, thực tế kinh doanh cũng như các rủi ro phát sinh từ các hoạt động kinh doanh mới như CKPS. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động QTRR, các hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức về rủi ro và phòng ngừa rủi ro đã được tiến hành phổ biến rộng rãi đến toàn bộ nhân viên.
 

Hoạt động QTRR được thực hiện thông suốt từ trên xuống dưới, khởi nguồn từ HĐQT với việc xây dựng chiến lược kinh doanh cũng như đề ra hạn mức chấp nhận rủi ro cho từng loại rủi ro tới từng bộ phận nghiệp vụ. Hoạt động này không chỉ được thực hiện bởi Bộ phận QTRR, mà còn được thực hiện ngay từ các bộ phận kinh doanh, song song đó có sự kiểm tra, giám sát từ các bộ phận Kiểm soát Nội bộ (KSNB) và Kiểm toán Nội bộ (KTNB).

 

Bộ phận QTRR được tổ chức chi tiết theo từng loại rủi ro nhằm đảm bảo mức độ chuyên môn hóa cao.

 
 
Hoạt động QTRR được tiến hành cụ thể theo tiến trình 5 bước như sau:
 
 

Một số rủi ro được Công ty nhận diện và phòng ngừa, xử lý như sau:

 

 

(Chi tiết các rủi ro & biện pháp kiểm soát có thể tham khảo thêm tại nội dung “Quản trị Doanh nghiệp” tại Báo cáo Thường niên 2018)