QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GRI 100 – CÔNG BỐ THÔNG TIN THEO TIÊU CHUẨN CHUNG

 

SSI luôn xác định rằng hoạt động quản trị công ty tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp. Vì vậy, công tác quản trị của SSI đã được xây dựng và từng bước hoàn thiện dựa trên những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới, song song với việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty đại chúng. Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ cũng được chú trọng, tạo nên cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt, nhằm giám sát, điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.

 

Năm 2018, SSI đã có nhiều nỗ lực để hoạt động quản trị công ty tiệm cận dần với những chuẩn mực tốt nhất trong khu vực. Đối chiếu với các tiêu chí đánh giá tại Thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN, Công ty đã thực hiện tốt trong các khía cạnh bảo vệ quyền lợi của cổ đông; đối xử bình đẳng với cổ đông, bảo vệ các bên có quyền lợi liên quan và công bố thông tin minh bạch. Sau khi Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty được ban hành, SSI đã chủ động xây dựng Quy chế về Quản trị công ty và trình ĐHĐCĐ phê duyệt, ban hành rộng rãi vào tháng 4/2018. Quy chế này được tham chiếu các thông lệ quốc tế về quản trị doanh nghiệp, theo đó có quy định chi tiết về quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông trong các hoạt động, cùng các vấn đề liên quan tới thành viên HĐQT/BKS và hoạt động của HĐQT/BKS. 

 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Hội đồng Quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm cao nhất về chiến lược phát triển bền vững của SSI. Tổng Giám Đốc và Ban Lãnh Đạo chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu và kế hoạch, đồng thời chia sẻ và đảm bảo các vấn đề phát triền bền vững được hiểu và thống nhất thực hiện trong toàn Công ty, từ các Khối và Bộ phận nghiệp vụ cho tới từng nhân viên.

 

 

THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT


Quỹ hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018 của SSI được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 thông qua là 3.000.000.000 VNĐ (3 tỷ VNĐ) theo Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 của ĐHĐCĐ 2018.

 

Tại thời điểm 31/12/2018, SSI có 06 thành viên HĐQT trong đó Kiêm điều hành 02 người; Không điều hành 04 người. BKS có 03 thành viên không điều hành, trong đó có 01 thành viên là người nội bộ - Bà Lê Cẩm Bình - được bổ nhiệm từ ngày 20/04/2018. 

 

 

Về chế độ tiền thưởng và phúc lợi theo kỳ của thành viên HĐQT và BKS

 

Các thành viên HĐQT kiêm điều hành, các thành viên HĐQT tham gia công việc của Công ty và thành viên BKS cũng nhận được thưởng & phúc lợi các kỳ của quỹ phúc lợi được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.


Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT và BKS

 

Hiện tại các chế độ chi phí (chế độ sử dụng ô tô của Công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác; chế độ khám sức khỏe định kỳ,…) và các đãi ngộ khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kiêm điều hành, thành viên HĐQT và BKS tham gia vào các công việc của Công ty. Các thành viên HĐQT và BKS còn lại chỉ hưởng chế độ công tác phí (nếu có).

 

Phân bổ ESOP đối với các thành viên HĐQT và BKS

 

Năm 2018 SSI thực hiện chương trình Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy những cán bộ nhân viên có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện mua số lương ESOP như sau:

 

 

Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong năm là 13.126.800.000 VNĐ.