QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

SSI luôn xác định rằng hoạt động quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của toàn thị trường, của cộng đồng và xã hội. Công tác quản trị của SSI được xây dựng và từng bước hoàn thiện dựa trên những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới như thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN, song song với việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty đại chúng. Hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ cũng được chú trọng, tạo nên một cơ chế quản trị thống nhất và xuyên suốt, nhắm giám sát, điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả.  

 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG


Hội đồng Quản trị (HĐQT) chịu trách nhiệm cao nhất về chiến lược phát triển bền vững của SSI. Tổng Giám Đốc và Ban Lãnh Đạo chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu và kế hoạch, đồng thời chia sẻ và đảm bảo các vấn đề phát triền bền vững được hiểu và thống nhất thực hiện trong toàn Công ty, từ các Khối và Bộ phận nghiệp vụ cho tới từng nhân viên.

 

 

 

THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & BAN KIỂM SOÁT


Quỹ hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2017 của SSI được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 thông qua là 3.000.000.000 VNĐ theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2017 của ĐHĐCĐ 2017.


Tại thời điểm 31/12/2017 SSI có 06 thành viên HĐQT trong đó Kiêm điều hành 02 người; Không điều hành 04 người. BKS có 02 thành viên, tất cả đều không điều hành (bà Hồ Thị Hương Trà từ nhiệm ngày 13/11/2017).

 

 

Về chế độ tiền thưởng và phúc lợi theo kỳ của thành viên HĐQT và BKS


Các thành viên HĐQT kiêm điều hành, các thành viên HĐQT tham gia công việc của Công ty và thành viên Ban Kiểm soát cũng nhận được thưởng & phúc lợi các kỳ của quỹ phúc lợi được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua.


Chế độ đãi ngộ khác đối với thành viên HĐQT và BKS


Hiện tại các chế độ chi phí (chế độ sử dụng ô tô của công ty; chế độ thanh toán chi phí điện thoại thực tế phát sinh; chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác; chế độ khám sức khỏe định kỳ,…) và các đãi ngộ khác được quy định trong các quy chế nội bộ Công ty chỉ áp dụng cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT kiêm điều hành, thành viên HĐQT tham gia vào các công việc của Công ty. Các thành viên HĐQT và BKS còn lại chỉ hưởng chế độ công tác phí (nếu có).

 

Phân bổ ESOP đối với các thành viên HĐQT và BKS


Năm 2017 SSI thực hiện chương trình Phát hành cổ  phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) nhằm mục đích gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty; thu hút, duy trì và thúc đẩy những CBNV có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với Công ty. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên HĐQT và BKS đã thực hiện mua số lương ESOP như sau:

 

 

Tổng thu nhập của các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc trong năm là 12.405.200.000 VNĐ