QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT TUÂN THỦ

 

Công tác kiểm soát tuân thủ tại SSI được thực hiện thông qua sự giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc & Ban Lãnh Đạo; của HĐQT đối với Ban Lãnh Đạo. Trong hoạt động hàng ngày, Ban Lãnh Đạo có Bộ phận KSNB để thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ trong Công ty.

 

Điều lệ Công ty phân định rạch ròi quyền sở hữu của cổ đông và quyền quản lý doanh nghiệp, đồng thời giao quyền hạn cho các bộ phận trong bộ máy quản lý doanh nghiệp kèm theo các nghĩa vụ và biện pháp kiểm soát các bộ phận này một cách hữu hiệu. Bên cạnh đó, quy trình nghiệp vụ và bộ máy hoạt động được thiết kế với mục đích có sự kiểm tra chéo lẫn nhau để tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, hạn chế sự lạm quyền và sớm phát hiện các sai phạm có thể xảy ra.

 

Bộ phận KSNB được tổ chức tại Hội sở, có chức năng kiểm soát các bộ phận trong Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của nhân viên và bộ phận tuân thủ nghiêm túc mọi quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế và quy trình nghiệp vụ. Các nội dung kiểm soát cụ thể hàng ngày chủ yếu bao gồm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quyết định của ĐHĐCĐ, Quyết định của HĐQT, các Quy chế, Quy trình nghiệp vụ, Quy trình QTRR của Công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong Công ty; giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ Công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân Công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên Công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong Công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền.

 

Năm 2018, Bộ phận KSNB của Công ty đã thực hiện 42 đợt kiểm soát tại các bộ phận để kiểm tra việc tuân thủ quy trình, quy chế nội bộ, tuân thủ quy định của Pháp luật có liên quan. Báo cáo kết quả kiểm soát được gửi cho Trưởng bộ phận để ghi nhận ý kiến của bộ phận được kiểm soát, sau đó sẽ được gửi cho Ban Tổng Giám Đốc, các Giám Đốc Khối có liên quan và Trưởng bộ phận được kiểm soát. Song song với hoạt động KSNB, Kiểm toán Nội bộ cũng đã thực hiện 37 cuộc kiểm toán nội bộ trong năm 2018 liên quan đến chứng từ kế toán, thuế và Báo cáo tài chính. Ngoài ra, giao dịch của Công ty với người có liên quan cũng được kiểm soát chặt chẽ. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty, tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty hoặc kiểm soát các kênh mua, bán hàng hoá của Công ty hay lũng đoạn giá cả. Số liệu về các giao dịch với người có liên quan được công bố trong Báo cáo tài chính của Công ty.

 

Bộ phận Luật thực hiện chức năng tư vấn pháp luật và kiểm tra, giám sát việc ban hành các sản phẩm, quy trình, quy chế nội bộ cũng như các giao dịch của Công ty đối với bên thứ ba đúng pháp luật và hạn chế rủi ro pháp lý cho Công ty. Bộ phận Luật cũng có trách nhiệm cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành cho HĐQT, Ban Lãnh Đạo và các bộ phận có liên quan, nghiên cứu sự ảnh hưởng của các văn bản pháp luật trong giai đoạn dự thảo sắp được ban hành đến các hoạt động của Công ty để có sự chuẩn bị thích hợp.

 

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỔ ĐÔNG


Với một cơ cấu cổ đông đa dạng, việc thực hiện các chính sách bảo vệ quyền lợi cổ đông cũng như đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông luôn được SSI chú trọng hàng đầu.

Những quyền cơ bản của cổ đông như quyền được chi trả cổ tức, quyền tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, quyền tham gia vào những quyết định liên quan đến sự thay đổi cơ bản của Công ty v.v… được quy định rõ trong Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty, và thực hiện tốt trong nhiều năm trở lại đây. Việc đối xử bình đẳng với các cổ đông, không có ưu đãi cho một đối tượng nào cũng được đảm bảo, các quyết định do ĐHĐCĐ đưa ra đều dựa vào kết quả biểu quyết thực hiện theo số lượng cổ phiếu sở hữu.

 

Công ty luôn nỗ lực đa dạng hóa các kênh giao tiếp với cổ đông như thông qua website, email, các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, báo cáo thường niên v.v…, tạo điều kiện cho cổ đông/nhà đầu tư tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, tránh ảnh hưởng tới các quyết định đầu tư. Việc công bố thông tin song song bằng cả hai ngôn ngữ Anh – Việt đã được thực hiện tốt trong nhiều năm trở lại đây. Năm 2018, SSI ra mắt website Công ty với giao diện hoàn toàn mới, hiện đại cùng cách trình bày thông tin rõ ràng, cập nhật. Đây chính là một kênh truyền thông thông tin vô cùng hiệu quả, tạo điều kiện để cổ đông và Nhà đầu tư tiềm năng có thể tìm thấy toàn bộ các thông tin công bố, dữ liệu tài chính, các báo cáo, tài liệu họp cùng các văn bản quan trọng khác theo cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong năm 2019, Công ty có kế hoạch cung cấp một số thông tin cốt lõi theo 2 ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Nhật, nhằm giúp các Nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận một cách tốt hơn với thông tin của SSI.

 

SSI duy trì chính sách chi trả cổ tức ổn định hàng năm theo hướng cân bằng về lợi ích, đáp ứng một phần nhu cầu sinh lợi từ nguồn vốn đầu tư của cổ đông và duy trì nguồn vốn tích lũy cho sự phát triển của Công ty về lâu dài. Trong năm 2018, Công ty tiếp tục thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%.