ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

Với tầm nhìn hoạt động “Chúng ta cùng thành công”, việc đem lại hiệu quả tối ưu, lợi ích tốt nhất cho Khách hàng, Cộng sự, Đối tác, Cổ đông và Cộng đồng chính là thành công của SSI. Công ty nhận thức được rằng một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu chỉ tập trung vào những mục tiêu phát triển đơn lẻ, ngắn hạn mà không quan tâm tới sự tăng trưởng dài hạn đặt trong mối quan hệ với nền kinh tế, môi trường và xã hội. Vì vậy, định hướng chiến lược trong dài hạn của Công ty chính là đảm bảo sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp song hành cùng sự phát triển bền vững của Thị trường Tài chính Việt Nam, và làm sao đóng góp một cách hiệu quả và thiết thực nhất cho Xã hội. 

 

 

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CƠ BẢN


Với sứ mệnh “Kết nối vốn và cơ hội đầu tư”, SSI đóng góp vào sự phát triển của toàn thị trường và cộng đồng xã hội thông qua hoạt động kinh doanh, bao gồm đa dạng hóa cơ hội đầu tư cho Khách hàng, quản lý hiệu quả tài sản của Nhà đầu tư, tập trung vào những mảng dịch vụ mang tính chuyên nghiệp và có giá trị gia tăng cao. Không chỉ vậy, SSI còn cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn chất lượng cao cho các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn, mua bán – sáp nhập cũng như tư vấn về chiến lược, giải pháp tài chính, trực tiếp tham gia hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác quản trị. 


Với tầm nhìn xuyên suốt “Chúng ta cùng thành công”, việc SSI chia sẻ những cơ hội tiềm năng với khách hàng, cộng sự, đối tác và cho cộng đồng chính là một yếu tố quan trọng để có thể hoàn thành được sứ mệnh mà SSI đã chọn, cũng như mang lại sự phát triển bền vững cho SSI và các bên liên quan.