Xác định các lĩnh vực trọng yếu

 

Quy trình thực hiện đánh giá lĩnh vực trọng yếu để xác định nội dung báo cáo bao gồm các bước sau:

 

 

SSI đã áp dụng song song nhiều phương pháp tham vấn để đạt được kết quả toàn diện và đầy đủ nhất. Đầu tiên, SSI đã sử dụng phương thức khảo sát trên mạng để lấy ý kiến số đông từ phía Nhân viên, Khách hàng, Nhà đầu tư. Thông tin về cuộc khảo sát này đã được đăng tải rộng khắp trên các kênh truyền thông như mạng xã hội, bản tin nội bộ, diễn đàn nội bộ và thu thập được trên 100 ý kiến phản hồi.

Một số cuộc phỏng vấn nhóm tiếp tục được thực hiện với đại diện Nhà đầu tư, Khách hàng, Nhân viên, Cán bộ quản lý sau khi có thu thập kết quả khảo sát, để đạt được sự hiểu biết sâu sắc hơn nữa về vấn đề các bên quan tâm.

 

Sau quá trình tham vấn Ban lãnh đạo Công ty cùng các bên liên quan ưu tiên, các lĩnh vực trọng yếu đã được xác định cụ thể như sau:

 

 

Từ đó, các lĩnh vực trọng yếu được hệ thống lại thành các nội dung báo cáo các hoạt động phát triển bền vững của SSI năm 2016: