Tổng quan về báo cáo

 

Báo cáo Phát triển Bền vững (BC PTBV) được xây dựng nhằm tổng hợp công bố, xem xét và đánh giá lại các mục tiêu và hoạt động phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) theo Định hướng về chiến lược đối với các vấn đề phát triển bền vững. Nội dung của báo cáo thể hiện cách tiếp cận của Công ty đối với các vấn đề phát triển bền vững. Đây là năm thứ 5 SSI thực hiện báo cáo này, và cũng là năm thứ 3 Báo cáo được lập theo các tiêu chuẩn công bố thông tin dựa trên Hướng dẫn lập Báo cáo phát triển bền vững, phiên bản G4 dành cho ngành Tài chính của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo toàn cầu Global Reporting Initiative (GRI).

 

NỘI DUNG BÁO CÁO

Báo cáo phát triển bền vững 2016 nêu lên định hướng về chiến lược đối với những vấn đề phát triển bền vững của Công ty trong những năm sắp tới, đồng thời phản ánh các kết quả hoạt động phát triển bền vững quan trọng trong năm 2016. Báo cáo sẽ giúp Nhà đầu tư có cái nhìn một cách đầy đủ và toàn diện hơn về Tầm nhìn, Chiến lược cũng như các kết quả của các Hoạt động phát triển bền vững cụ thể của Công ty trong các lĩnh vực Kinh tế, Xã hội và Trách nhiệm sản phẩm. 

 

Báo cáo bao gồm những nội dung chính như sau:

  • Thông điệp của Chủ tịch về Phát triển bền vững
  • Định hướng phát triển bền vững
  • Tổng quan về Báo cáo
  • Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu phát triển bền vững
  • Xác định các lĩnh vực trọng yếu
  • Báo cáo về hoạt động phát triển bền vững năm 2016

 

PHẠM VI & RANH GIỚI BÁO CÁO

Báo cáo Phát triển bền vững 2016 là một tài liệu tích hợp, gắn kết chặt chẽ với Báo cáo Thường Niên và Báo cáo Tài chính 2016 của Công ty. Báo cáo được phát hành trực tuyến tại địa chỉ www.ar.ssi.com.vn

 

Báo cáo được lập định kì hàng năm theo niên độ kế toán, kết thúc vào ngày 31/12/2016. Các số liệu trong báo cáo được thu thập từ số liệu hoạt động thực tế của SSI, tại Hội sở và các Chi nhánh/ Phòng giao dịch của Công ty trên toàn quốc, từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016. Các số liệu tài chính trong báo cáo được dẫn chiếu từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2016.

 

Báo cáo phản ánh các kết quả hoạt động trong năm 2016, và đề cập đến định hướng và mục tiêu của SSI trong những năm tới về vấn đề phát triển bền vững.

 

Báo cáo được thực hiện bởi Nhóm làm Báo cáo phát triển bền vững – Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, bao gồm các thành viên đến từ một số Bộ phận chịu trách nhiệm về các thông tin được đưa ra trong Báo cáo như Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư, Truyền thông, Tài chính – Kế toán, Thư ký HĐQT.

 

CÁCH THỨC XÁC ĐỊNH NỘI DUNG BÁO CÁO

Cách tiếp cận với các vấn đề bền vững của SSI xuất phát từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn của Công ty, kết hợp với mục tiêu phát triển môi trường kinh doanh và xã hội, từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng.

 

Nội dung Phát triển Bền vững được SSI trao đổi với các bên liên quan nhằm nhận diện những vấn đề được các bên quan tâm. Những vấn đề này được SSI tiếp tục đánh giá và xem xét trong mối tương quan với hoạt động hiện tại, chiến lược phát triển bền vững của Công ty, từ đó xác định ra các vấn đề trọng yếu để thực hiện rà soát, cải tiến cũng như thể hiện trong Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2016.

 

LIÊN HỆ

Các ý kiến đóng góp hoặc những câu hỏi liên quan xin vui lòng liên hệ:

Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư

Email: investorrelation@ssi.com.vn

Điện thoại: (+84-4) 3936 6321

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội