Hoạt động phát triển bền vững năm 2016

 

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

 

SSI luôn xác định rằng hoạt động quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp, giúp mang lại niềm tin và tối đa hóa lợi ích của nhà đầu tư, từ đó đóng góp vào sự phát triển chung của toàn thị trường, của cộng đồng và xã hội. Công tác quản trị của SSI được xây dựng và từng bước hoàn thiện dựa trên những thông lệ quản trị công ty tốt nhất trong khu vực và trên thế giới, như thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN, song song với việc tuân thủ chặt chẽ quy định của Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty đại chúng. Theo đó, các hoạt động về Kiểm soát Tuân thủ, Quản trị Rủi ro và việc bảo vệ Quyền lợi Cổ đông là trọng tâm thực hiện.

 

Hoạt động Kiểm soát Tuân thủ   

Công tác kiểm soát tuân thủ tại SSI được thực hiện thông qua sự giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc & Ban Lãnh đạo; của HĐQT đối với Ban điều hành. Trong hoạt động hàng ngày, Ban Lãnh đạo có Bộ phận Kiểm soát Nội bộ, Kiểm soát Tuân thủ để thực hiện công tác kiểm soát tuân thủ trong Công ty.

 

Điều lệ Công ty phân định rạch ròi quyền sở hữu của cổ đông và quyền quản lý doanh nghiệp, đồng thời giao quyền hạn cho các bộ phận trong bộ máy quản lý doanh nghiệp kèm theo các nghĩa vụ và biện pháp kiểm soát các bộ phận này một cách hữu hiệu. Bên cạnh đó, quy trình nghiệp vụ và bộ máy hoạt động được thiết kế với mục đích có sự kiểm tra chéo lẫn nhau để tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ, hạn chế sự lạm quyền và sớm phát hiện các sai phạm có thể xảy ra.

 

Bộ phận Kiểm soát Nội bộ được tổ chức tại Hội sở, thực hiện chức năng kiểm soát các bộ phận trong Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của nhân viên và bộ phận tuân thủ nghiêm túc mọi quy định của pháp luật có liên quan và các quy chế và quy trình nghiệp vụ. Các nội dung kiểm soát cụ thể hàng ngày chủ yếu bao gồm kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quyết định của ĐHCĐ, Quyết định của HĐQT, các Quy chế, Quy trình Nghiệp vụ, Quy trình QTRR của công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong công ty; giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân Công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong Công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền. Năm 2016, có 40 đợt kiểm soát đã được thực hiện tại các bộ phận trên toàn hệ thống SSI. Báo cáo kết quả kiểm soát được gửi cho trưởng bộ phận để ghi nhận ý kiến của bộ phận được kiểm soát, sau đó, Báo cáo kiểm soát được gửi cho Ban Tổng Giám đốc, các Giám đốc khối có liên quan và trưởng bộ phận được kiểm soát. Ngoài ra, giao dịch của Công ty với người có liên quan cũng được kiểm soát chặt chẽ. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty, tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty hoặc kiểm soát các kênh mua, bán hàng hoá của công ty hay lũng đoạn giá cả. Số liệu về các giao dịch với người có liên quan được công bố trong Báo cáo Tài chính của Công ty.

 

Bộ phận Luật thực hiện chức năng tư vấn pháp luật và kiểm tra, giám sát việc ban hành các sản phẩm, quy trình, quy chế nội bộ cũng như các giao dịch của Công ty đối với bên thứ ba đúng pháp luật và hạn chế rủi ro pháp lý cho Công ty. Bộ phận Luật cũng có trách nhiệm cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành cho HĐQT, Ban Lãnh đạo và các bộ phận có liên quan, nghiên cứu sự ảnh hưởng của các văn bản pháp luật trong giai đoạn dự thảo sắp được ban hành đến các hoạt động của Công ty để có sự chuẩn bị thích hợp.

 

Hệ thống Quản trị Rủi ro

SSI xây dựng Hệ thống QTRR hoàn chỉnh bao gồm nhân sự, quy trình QTRR và các công cụ hỗ trợ QTRR nhằm hướng đến mục tiêu giảm bớt một số dạng biến động không ổn định về dòng tiền và lợi nhuận của công ty được tạo ra do bất ổn của lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hoá và giá chứng khoán hoặc các bất ổn khác trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhận thấy việc Công ty sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn từ sự tăng trưởng mạnh về số lượng nhân sự, số lượng chi nhánh, số lượng khách hàng, quy mô vốn, đồng thời chuẩn bị cho sự tăng trưởng tiếp tục ở những năm tiếp theo, HĐQT SSI đã đưa ra kế hoạch nâng cao hiệu quả của hoạt động QTRR bằng việc thành lập dự án tăng cường năng lực QTRR vào tháng 8/2015. Dự án này đã được hoàn thành vào năm 2016 với bộ máy QTRR có mức độ chuyên môn hóa cao hơn, hoạt động QTRR được thực hiện chi tiết hơn theo từng loại rủi ro, và bổ sung đội ngũ nhân sự mới, giàu kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế. Hơn nữa, để chuẩn bị cho sự ra đời của sản phẩm chứng khoán phái sinh vào năm 2017, trong năm vừa qua SSI đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và hệ thống chính sách, quy trình QTRR cho sản phẩm này.

 

Công ty sử dụng mô hình 3 tuyến phòng thủ trong hoạt động QTRR như sau:

 

 

Quy chế QTRR phân định trách nhiệm của các bộ phận trong hệ thống QTRR của Công ty từ HĐQT, Tiểu ban QTRR trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo, Bộ phận QTRR và các cá nhân, bộ phận khác trong cơ cấu tổ chức. Hệ thống QTRR xác định cách thức xử lý đối với các rủi ro trọng yếu có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tuân thủ và rủi ro giao dịch với người có liên quan, rủi ro về quản trị nguồn nhân lực, rủi ro về công nghệ thông tin, và rủi ro thương hiệu. Chi tiết về các loại rủi ro này cùng cách thức phòng ngừa/ xử lý rủi ro đã được trình bày tại Nội dung về Quản trị Rủi ro của BCTN.

 

Chính sách QTRR được xây dựng bằng văn bản, đảm bảo mọi nhân viên và bộ phận trong Công ty được tiếp cận, nắm vững, hiểu rõ trách nhiệm của mình trong công tác QTRR của Công ty. Với chính sách QTRR thận trọng, trong năm 2016, Công ty không gặp phải thiệt hại đáng kể nào do rủi ro phát sinh.

 

Bảo vệ quyền lợi Cổ đông

Tại SSI, việc thực hiện các chính sách bảo vệ quyền lợi cổ đông cũng như đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông luôn được chú trọng hàng đầu.

 

Những quyền cơ bản của Cổ đông như quyền được chi trả cổ tức, quyền tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ, quyền tham gia vào những quyết định liên quan đến sự thay đổi cơ bản của Công ty v.v… được quy định rõ trong Điều lệ Công ty, và thực hiện tốt trong nhiều năm trở lại đây. Việc đối xử bình đẳng với các Cổ đông, không có ưu đãi cho một đối tượng nào cũng được đảm bảo, các quyết định do ĐHĐCĐ đưa ra đều dựa vào kết quả biểu quyết thực hiện theo số lượng cổ phiếu sở hữu.

 

Trong những năm vừa qua, Công ty đã nỗ lực đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin như website công ty, hệ thống email, các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, báo cáo thường niên v.v…, tạo điều kiện cho Cổ đông/ Nhà Đầu tư tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời, tránh ảnh hưởng tiêu cực tới các quyết định đầu tư. Hơn nữa, việc công bố thông tin song song bằng cả hai ngôn ngữ Anh – Việt đã được cải thiện rõ rệt trong năm 2016, đảm bảo sự bình đẳng về mặt tiếp cận thông tin doanh nghiệp giữa các Cổ đông/ Nhà Đầu tư trong và ngoài nước khi SSI chính thức cam kết công bố thông tin đồng thời bằng cả hai ngôn ngữ Anh – Việt từ tháng 10/2016. Tháng 9/2015, SSI là công ty đại chúng đầu tiên trên thị trường chứng khoán thực hiện việc bỏ giới hạn tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty, gỡ bỏ rào cản pháp lý cuối cùng trong đối xử bình đẳng giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

 

SSI duy trì chính sách chi trả cổ tức ổn định hàng năm theo hướng cân bằng về lợi ích, đáp ứng một phần nhu cầu sinh lợi từ nguồn vốn đầu tư của Cổ đông và duy trì nguồn vốn tích lũy cho sự phát triển của Công ty về lâu dài. Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%.

 

 

Tiếp