Gắn kết các bên liên quan vì mục tiêu phát triển bền vững

 

ỨNG XỬ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Qua những lần tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và trao đổi với các bên liên quan, SSI đã xác định được các vấn đề được quan tâm cùng giải pháp và hành động thích hợp nhằm xây dựng và phát triển các mối quan hệ bền vững, dựa trên sự tin tưởng, minh bạch trong trao đổi thông tin và nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

 

 

Các bên liên quan ưu tiên được xác định dựa vào mức độ ảnh hưởng và mức độ phụ thuộc của họ với công ty theo mô hình đánh giá như dưới đây:

 

 

Trang trước