Định hướng phát triển bền vững

 

 

SSI hoạt động với tầm nhìn “Chúng ta cùng thành công”. Đối với SSI, thành công của Công ty chính là đem lại hiệu quả tối ưu, lợi ích tốt nhất cho Khách hàng, Cộng sự, Đối tác, Cổ đông và Cộng đồng.

 

Chúng tôi nhận thức được rằng một doanh nghiệp không thể tồn tại nếu chỉ tập trung vào những mục tiêu phát triển đơn lẻ, ngắn hạn mà không quan tâm tới sự tăng trưởng dài hạn đặt trong mối quan hệ với nền kinh tế, môi trường và xã hội. Vì vậy, định hướng chiến lược trong dài hạn của Công ty chính là đảm bảo sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp song hành cùng sự phát triển bền vững của Thị trường Tài chính Việt Nam, và làm sao đóng góp một cách hiệu quả và thiết thực nhất cho Xã hội.

 

 

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HĐQT chịu trách nhiệm cao nhất về chiến lược phát triển bền vững của SSI. Tổng Giám Đốc và Ban Lãnh Đạo chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện các mục tiêu và kế hoạch, đồng thời chia sẻ và đảm bảo các vấn đề phát triền bền vững được hiểu và thống nhất thực hiện trong toàn Công ty, từ các Khối và Bộ phận nghiệp vụ cho tới từng nhân viên.

 

 

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CƠ BẢN CỦA SSI

Với sự mệnh Kết nối vốn và cơ hội đầu tư, SSI đóng góp vào sự phát triển của toàn thị trường và cộng đồng xã hội thông qua hoạt động kinh doanh, bao gồm đa dạng hóa cơ hội đầu tư cho Khách hàng, quản lý hiệu quả tài sản của Nhà đầu tư, tập trung vào những mảng dịch vụ mang tính chuyên nghiệp và có giá trị gia tăng cao. Không chỉ vậy, SSI hỗ trợ những doanh nghiệp có nhu cầu về những tư vấn về chiến lược và giải pháp tài chính cũng như trực tiếp tham gia hỗ trợ doanh nghiêp trong công tác quản trị.

 

Với tầm nhìn xuyên suốt “Chúng ta cùng thành công”, việc SSI chia sẻ những cơ hội tiềm năng với khách hàng, cộng sự, đối tác và cho cộng đồng chính là một yếu tố quan trọng để có thể hoàn thành được sứ mệnh mà SSI đã chọn, cũng như mang lại sự phát triển bền vững cho SSI và các bên liên quan.