THÔNG TIN CHUNG

 

Ban Kiểm soát (BKS) SSI gồm có 03 thành viên với phân công nhiệm vụ như sau:

 

Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS phụ trách chung và giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, tham gia các cuộc họp của HĐQT, lập báo cáo trình ĐHĐCĐ; chủ trì trong việc giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của Cổ đông;

 

Ông Đặng Phong Lưu, Thành viên BKS phụ trách giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ và thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; cùng xem xét, thẩm định báo cáo của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ, Kiểm soát Nội bộ và Quản trị Rủi ro;

 

Bà Lê Cẩm Bình, Thành viên BKS phụ trách kiểm tra, xem xét sổ sách kế toán, thẩm định về báo cáo tài chính của Công ty; cùng xem xét, thẩm định báo cáo của bộ phận Kiểm toán Nội bộ, Kiểm soát Nội bộ và Quản trị Rủi ro.

 

Danh sách thành viên BKS cùng tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty:

 

 

(*) Toàn bộ số cổ phần nêu trên là cổ phần phổ thông

(**) Tỷ lệ được tính trên 510.063.684 cổ phiếu tương đương 100% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 01/01/2019

(***) Tỷ lệ được tính trên 510.063.684 cổ phiếu tương đương 100% vốn điều lệ Công ty tại thời điểm 31/12/2019

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

 

Năm 2019, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Quy chế hoạt động của BKS SSI.

 

 Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng BKS, đại diện cho BKS đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT trong năm 2019.

 

 BKS đã tiến hành 2 cuộc họp định kỳ vào ngày 23 tháng 2 và ngày 12 tháng 9 năm 2019, thực hiện các nội dung:

 

- Đánh giá hoạt động của HĐQT và điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh;

 

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ công ty và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp trong năm 2019;

 

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ; 

 

- Xem xét sổ sách kế toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính bán niên năm 2019.

 

Kết quả giám sát được ghi nhận như sau:

 

Giám sát đối với thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Ban Lãnh đạo

 

HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động Công ty theo đúng mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra trong cuộc họp thường niên. BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người điều hành doanh nghiệp. Các giao dịch của người nội bộ, người có liên quan được công bố thông tin đầy đủ theo quy định.

 

Trong hoạt động quản lý, điều hành, không có ghi nhận từ các cơ quan quản lý về sự vi phạm hay sai sót nào.

 

Năm 2020 được dự đoán với nhiều khó khăn của nền kinh tế đặc biệt COVID-19 xuất hiện đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới hầu hết các lĩnh vực kinh doanh nói chung và SSI nói riêng. Ban Lãnh đạo cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường, xây dựng kế hoạch chi tiết, các kịch bản khác nhau cũng như các giải pháp toàn diện nhằm đảm bảo phương án kinh doanh an toàn và hiệu quả.

 

Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

 

Hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin đối với công ty chứng khoán, đồng thời là công ty niêm yết tại  HOSE Những người nội bộ thực hiện đầy đủ quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu SSI.

 

Công ty đã triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

 

 Hoàn tất việc trả cổ tức 10% năm 2018 trong tháng 10 năm 2019, phát hành 10.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo của ĐHĐCĐ vào tháng 1 năm 2020 theo nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 4 năm 2019;

 

 Thực hiện các thủ tục triển khai Nghị quyết số 02/2019 ngày 26 tháng 11 năm 2019, phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 16%.

 

Đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nội bộ

 

BKS ghi nhận không có phát hiện trọng yếu nào đối với các quy trình đã được Khối Quản trị rà soát. Các phát hiện còn tồn đọng chủ yếu liên quan đến việc quy chuẩn hóa các quy trình hoạt động chưa toàn diện.

 

Hoạt động quản trị rủi ro đối với nghiệp vụ cho vay ký quỹ (margin) được thực hiện chặt chẽ, kiểm soát rủi ro theo từng mã chứng khoán, đánh giá sức khỏe doanh nghiệp trước khi cấp vốn margin.

 

Các báo cáo tỷ lệ an toàn vốn hàng tháng đều được Kiểm toán Nội bộ rà soát đảm bảo tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật. Đối với báo cáo tài chính của Công ty, Kiểm toán Nội bộ thực hiện kiểm toán định kỳ hàng quý, các sai sót được điều chỉnh phù hợp trước khi công bố ra bên ngoài. Các báo cáo này đều đảm bảo phù hợp với các chuẩn mực kế toán và quy định của pháp luật.

 

BKS đề xuất Khối Quản trị tiếp tục cập nhật các quy trình quản trị, quy chế thường xuyên và định kỳ, tăng cường đào tạo kiến thức, truyền đạt đến các nhân viên có liên quan để đảm bảo tính tuân thủ đến từng nhân viên thực hiện.

 

Giám sát về mặt tài chính


Công ty đã lập và công bố các Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của UBCKNN. Báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỉ lệ an toàn tài chính và Báo cáo tài chính năm 2019 được soát xét và kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đúng theo quy định hiện hành. 


BKS đã thực hiện họp định kỳ 6 tháng cuối năm 2019 vào ngày 25 tháng 03 năm 2020, rà soát báo cáo tài chính năm 2019 và đánh giá số liệu tài chính của Công ty công bố là minh bạch, không có các sai sót trọng yếu về mặt kế toán tài chính.

 

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc và các Cổ đông


Trong năm 2019, BKS nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.