THÔNG TIN CHUNG

 

Năm 2019, Hội đồng Quản trị (HĐQT) SSI gồm 06 thành viên, trong đó có 05 thành viên giữ chức danh trọn 1 năm, 01 thành viên là ông Bùi Quang Nghiêm hết nhiệm kỳ vào ngày 25 tháng 4 năm 2019 và ông Phạm Viết Muôn được bầu bổ sung để thay thế. Công ty hiện có hai thành viên độc lập trong HĐQT là ông Ngô Văn Điểm và ông Phạm Viết Muôn. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, có kiến thức và hiểu biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như vai trò của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập), trong đó có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT phải là thành viên HĐQT độc lập và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

 

Danh sách thành viên HĐQT cùng tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong Công ty:

 

 

Đa số các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Thư ký công ty đã hoàn thành các khóa đào tạo về quản trị công ty và đã được UBCKNN cấp chứng chỉ theo quy định. Các thành viên mới được bầu sẽ tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về quản trị công ty theo đúng quy định của pháp luật và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

 

Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty cũng hoàn tất Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ 3 (DCP3) do Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam tổ chức tháng 08/2019.

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Vai trò, trách nhiệm và hoạt động chung của Hội đồng Quản trị

 

HĐQT luôn xác định vai trò lãnh đạo, định hướng, chỉ đạo, quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ ĐHĐCĐ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

 

HĐQT hoạt động bằng cách ban hành nghị quyết và chỉ đạo Ban lãnh đạo thực hiện nghị quyết. Chính sách quản trị của Công ty được thể hiện thông qua việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty, và bằng các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. Những tài liệu này được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty, được công bố thông tin theo quy định.

 

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, HĐQT phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong trường hợp quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ, gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.

 

Bên cạnh đó, HĐQT đã có những nỗ lực để hoàn thiện năng lực quản trị công ty tuân thủ quy định hiện hành và phù hợp với thông lệ của khu vực cũng như trên thế giới. Cụ thể:

 

 HĐQT đảm bảo số lượng các cuộc họp HĐQT, số lượng thành viên triệu tập cuộc họp đáp ứng yêu cầu về tính pháp lý và hiệu quả, xác định vai trò của mỗi thành viên HĐQT, giữa thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT điều hành để bảo đảm lợi ích theo pháp luật cho các Cổ đông;

 

 HĐQT thông qua các Nghị quyết phù hợp với tầm nhìn của Công ty và chiến lược kinh doanh trong từng giai đoạn, đảm bảo lợi ích cho Khách hàng, Cổ đông và quyền lợi của Người lao động, tôn trọng Đối tác, chung tay xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, từ đó đóng góp giá trị cho xã hội, từng bước hoàn thành sứ mệnh của Công ty;

 

 HĐQT giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các nghị quyết của Công ty; thường xuyên rà soát các chính sách, quy định của Công ty và kịp thời điều chỉnh để phù hợp với tình hình hoặc yêu cầu mới;

 

 HĐQT đưa ra định hướng, chỉ đạo và giám sát thường xuyên đối với hoạt động của Ban Lãnh đạo cũng như các bộ phận hỗ trợ Ban Lãnh đạo, bảo đảm sự điều hành phù hợp với các quy định và chính sách của Công ty.

 

Trong năm 2019, HĐQT đã tiến hành 04 cuộc họp, bao gồm 02 cuộc họp trực tiếp và 02 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

 

 

Theo đó, HĐQT đã thông qua 10 nghị quyết để triển khai các quyết định của ĐHĐCĐ cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT:

 

 

Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:

 

Rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019, chuẩn bị kế hoạch kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên;

 

 Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019;

 

 Lựa chọn Công ty kiểm toán;

 

 Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quản trị và kiểm soát rủi ro;

 

 Phát triển và hoàn thiện sản phẩm dịch vụ chứng khoán phái sinh;

 

 Thực hiện phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm;

 

 Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nội bộ;

 

 Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ các sản phẩm kinh doanh mới của công ty và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng;

 

 Rà soát hệ thống, bảo đảm an toàn, chủ động phòng rủi ro;

 

 Cơ cấu lại tổ chức thông qua việc hợp nhất hai bộ phận Phân tích & Tư vấn Đầu tư Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Cá nhân và Phân tích & Tư vấn Đầu tư Khối Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức thành Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư;

 

 Chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2019 cho người lao động trong Công ty, tăng cường sự gắn kết lợi ích giữa người lao động và Công ty.

 

Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

 

Năm 2019, HĐQT đã thành lập thêm Tiểu ban Chiến lược Phát triển trực thuộc HĐQT ngày 25/10/2019 và đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và quy chế hoạt động. Tiểu ban Chiến lược Phát triển có chức năng hoạch định chiến lược kinh doanh, các kế hoạch hành động nhằm thực hiện chiến lược kinh doanh từng thời kỳ, giám sát triển khai, quản trị các dự án nhằm đảm bảo Công ty triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh, phát triển theo đúng định hướng chiến lược hoạt động của Công ty.

 

Bên cạnh đó, HĐQT đã chỉ định thành viên HĐQT độc lập phụ trách các vấn đề về quản trị tủi ro (QTRR) và kiểm toán nội bộ.

 

Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập phụ trách quản trị rủi ro:

 

 Tiến hành rà soát và cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt định các chính sách, hạn mức rủi ro;

 

 Xem xét báo cáo của Tổng giám đốc và Bộ phận QTRR và các bộ phận khác có liên quan đến hoạt động QTRR;

 

 Đánh giá hiệu quả hoạt động QTRR của toàn Công ty.

 

Hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập phụ trách kiểm toán nội bộ:

 

 Rà soát, thẩm định trước khi HĐQT phê duyệt, quyết định các vấn đề liên quan tới cơ cấu tổ chức về kiểm toán nội bộ; dự thảo chiến lược và chính sách kiểm toán nội bộ;

 

 Kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ quy trình, chuẩn mực kế toán, nguyên tắc hoạt động của kiểm toán nội bộ;

 

 Báo cáo HĐQT về hoạt động và hiệu quả hoạt động của công tác kiểm toán nội bộ đã thực hiện trong năm; đề xuất phương án khắc phục các tồn tại, hạn chế nhằm hoàn thiện hoạt động kinh doanh của Công ty;

 

 Tư vấn cho HĐQT trong việc ban hành chiến lược và chính sách kiểm toán nội bộ. 

 

Hoạt động của Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 

Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm lãnh đạo chung mọi hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty cũng như theo quy định hiện hành của Pháp luật, cụ thể là:

 

 Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;

 

 Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT;

 

 Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HĐQT;

 

 Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT;

 

 Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ, các cuộc họp HĐQT.

 

 Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT hiện đang kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc SSI với nhiệm vụ lãnh đạo Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên thực hiện một cách hiệu quả các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các hoạt động khác. Việc kiêm nhiệm này đều đã được trình ĐHĐCĐ phê chuẩn trong đại hội hàng năm. 

 

Hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 

 

Thành viên HĐQT độc lập được phân công thực hiện nhiệm vụ về quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ như đã trình bày tại nội dung về hoạt động của các tiểu ban. Ngoài ra, các thành viên này còn tham gia các cuộc họp của HĐQT phản biện các đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch kinh doanh; theo dõi hoạt động và lập báo cáo hàng tháng về hoạt động của HĐQT, kết quả giám sát Ban Tổng giám đốc gửi các thành viên của HĐQT theo Điều lệ của Công ty. 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 


Đánh giá về hoạt động của Công ty 


Năm 2019, SSI kiên định với chiến lược phát triển bền vững, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cả nhân lực và hạ tầng đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ công nghệ. Công ty dành nhiều hơn nguồn lực, thời gian cho nghiên cứu & phát triển sản phẩm mới, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự để vững bước đồng hành cùng nhà đầu tư đưa ra những kế hoạch phù hợp đón đầu cơ hội phát triển của thị trường trong tương lai. 


Sau khi đánh giá tình hình thị trường 9 tháng đầu năm có nhiều ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động kinh doanh của Công ty, tháng 10/2019, căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT đã có Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 10 năm 2019 điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu: lợi nhuận trước thuế 2019 về mức 1.100 tỷ VNĐ, doanh thu về mức 2.950 tỷ VNĐ, tương đương với mức giảm 35,3% và 21,9% so với kế hoạch kinh doanh đề ra đầu năm. Kết thúc năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 3.308,6 tỷ VNĐ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.105,5 tỷ VNĐ – đạt kế hoạch kinh doanh đã điều chỉnh, với chi phí hoạt động giữ ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của SSI đạt 27.044 tỷ VNĐ tăng 13% so với mức đầu năm, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 9.401 tỷ VNĐ. 


SSI tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, trước hết là công tác từ thiện. Quản trị công ty công khai, minh bạch và đặt lợi ích của Công ty trong sự kết hợp hài hòa với lợi ích của Nhà nước và lợi ích của Cổ đông, Khách hàng.  

 

Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng giám đốc


HĐQT đánh giá cao và ghi nhận kết quả điều hành kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc. Ban Tổng giám đốc đã chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ được thực hiện thường xuyên nhằm ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro.  


Đạo đức kinh doanh, văn hóa Công ty được chú trọng và bồi đắp thông qua việc xây dựng quy chế, tổ chức những hoạt động đào tạo, gắn kết đội ngũ v.v …


Quan hệ với Công chúng, Nhà đầu tư, các Cơ quan Truyền thông luôn được quan tâm ngày càng được hoàn thiện làm cho hình ảnh của Công ty đến với công chúng nhiều hơn, đầy đủ hơn. Những báo cáo phân tích của SSI là kênh thông tin khách quan, đúng định hướng chuyên sâu về TTCK được các nhà đầu tư, các tổ chức tư vấn quan tâm và đánh giá cao.

 

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2020

 

 Tiếp tục xây dựng SSI không chỉ có quy mô lớn nhất mà còn chất lượng tốt nhất trên thị trường. Nâng cao năng lực tài chính, nhân lực, công nghệ v.v… để đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, Cổ đông, Khách hàng, Người lao động và Cộng đồng, thể hiện đúng tầm nhìn “Chúng ta cùng thành công”.

 

 Phát huy lợi thế vị trí dẫn đầu, nỗ lực vươn lên giữ vững vị trí số 1 về thị phần môi giới, phát triển sản phẩm dịch vụ mới, cạnh tranh bằng chất lượng, cung cấp thêm cho khách hàng sản phẩm linh hoạt hỗ trợ tối ưu hóa vốn kinh doanh, bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động cho vay ký quỹ.

 

 Nâng cao chất lượng hoạt động của công nghệ thông tin, bảo mật và an toàn thông tin trong bất kỳ tình huống nào. Phát triển đội ngũ đi đôi với việc tinh gọn, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy. Tăng cường đào tạo tại chỗ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ 4.0.