Lĩnh vực kinh doanh
Hoạt động đầu tư

 

ĐIỂM NHẤN 2017

 

 

(*) Tính theo giá thị trường ngày 31/12/2017.

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2017

 

Đối với hoạt động đầu tư năm 2017, SSI ủy thác toàn bộ cho Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) quản lý. 

 

Trong chiến lược đầu tư chủ động, SSI tham gia vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) và/hoặc Ban kiểm soát (BKS) tại các doanh nghiệp và làm việc sâu sát cùng Ban Điều Hành doanh nghiệp trong một số ngành có lợi thế cạnh tranh và hưởng lợi từ kinh tế vĩ mô: nông nghiệp, sản xuất, hạ tầng vận tải. Kết quả kinh doanh các Doanh nghiệp này đều tích cực giúp mang lại giá trị gia tăng cho SSI trong cả giá trị hợp nhất lợi nhuận và tăng trưởng thị giá công ty. Hai trong số ba công ty liên kết đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng hai con số: Công ty Cổ phần tập đoàn PAN (PAN – HOSE) - 44%, Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (PDN – HOSE) - 23%. Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (VFG – HOSE) lợi nhuận giảm nhẹ 5% nhưng tiếp tục giữ vững thị phần số 2 trong mảng thuốc bảo vệ thực vật. 

 

Đối với các khoản đầu tư có chiến lược đầu tư thụ động, SSI thực hiện phân bổ tài sản hợp lý, tăng tỷ trọng đầu tư vào những ngành được hưởng lợi từ các biến động của kinh tế thế giới và trong nước, thay đổi định giá giữa các ngành và công ty để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Ngoài ra SSI cũng phân tích các yếu tố tác động vào thị trường để có kế hoạch đầu tư tận dụng yếu tố thị trường.

 

Qua thời gian, quy mô đầu tư của SSI và SSIAM tăng lên khá nhiều và nhanh, một số sản phẩm đầu tư mới được áp dụng trên thị trường như phái sinh, chứng quyền đảm bảo (Coverred Warrant) và các tài khoản ủy thác của khách hàng với các yêu cầu đầu tư đặc thù. Do đó để đảm bảo được sự minh bạch tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn việc SSIAM quản lý tài sản của khách hàng bên ngoài với quản lý tài sản cho công ty mẹ, cuối năm 2017, SSI đã chấm dứt ủy thác 3.700 tỷ VNĐ tài sản tại SSIAM, trừ danh mục đầu tư song song với Daiwa và danh mục đầu tư các công ty chưa niêm yết (Private Equity).